مقاله نقش مدل مفهومي در روند مدلسازي و مديريت آبخوانها

ارد بخشی از متن مقاله نقش مدل مفهومي در روند مدلسازي و مديريت آبخوانها : محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): اصغر اصغری مقدم – دکتری هیدروژئولوژی، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریزرقیه تاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز چکیده: محدوده مطالعاتی قرهضیاءالدین در شمالغربی ایران و در حوضه آبریز رودخانه ارس واقع شده است. بخش عظیمی از نیازهای شرب، کشاورزی و صنعتی مردم این منطقه توسط آب زیرزمینی تأمین میگردد. اقلیم این منطقه به روش آمبرژه، نیمه خشک سرد طبقهبندی شده است و میانگین بارندگی در این دشت برابر 298میلیمتر در سال است. با توجه ب

بررسي تأثير منافع آنلاين بر ارزش ويژه برند در بانکداري اينترنتي

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي حسابداري، اقتصاد و مديريت ماليتعداد صفحات :16چکیده مقاله: از آنجایی که افزایش رقابت الزاماً هزینه های بازاریابی را افزایش می دهد، بنگاه های موفق و کارآمد پایش و سنجش شاخص های اثربخشی و بهره وری از جمله ارزش ویژه برند را در سرلوحه کار خود قرار داده اند. ارزش ویژه برند یکی از مشهورترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی است که بسیار مورد بحث قرار می گیرد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير منافع آنلاين بر ارزش ويژه برند در بانکداري اينترنتي است. نمونه پژوهش شامل 384 نفر از مشتریان استفاده کننده از بانکداری اینترنتی بانک سینا است که به روش خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابز

مقاله الگوي توزيع فرامينيفرهاي بنتيک و بررسي رخداد هيپرترمالي در مرز ايپرزين -لوتتين در برش ياقل ، غرب حوضه کپه داغ

ی از متن مقاله الگوي توزيع فرامينيفرهاي بنتيک و بررسي رخداد هيپرترمالي در مرز ايپرزين -لوتتين در برش ياقل ، غرب حوضه کپه داغ : تعداد صفحات:10 چکیده: این مطالعه ، گذر از مرز ایپرزین – لوتتین ( ائوسن زیرین – میانی ) را برای اولین بار در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، مورد بررسی قرار می دهد؛ که منجر به شناسایییکدسته از رخدادها، در حد فاصل دو آشکوب ایپرزین و لوتتین می شود. این برش از نظر لیتولوژیکی، عمدتا شامل: مارن، شیل و میان لایه هایی از سیلت استون می باشد. در این برش بیش از 80 درصد مجموعه هایبنتیک، شامل گونه های کربناته می باشند؛ که در محدوده عمقی مشخصی قرار دارند، و بیانگر عمق باسیال بالایی تا میانی در مرز مذکور می باشند. همچنین فرا