مقاله بررسي مشخصات رواناب سطحي در شهر تهران

ارد بخشی از متن مقاله بررسي مشخصات رواناب سطحي در شهر تهران : محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): میثم کمالی – کارشناس ارشد عمران محیط زیستمسعود تجریشی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریفعلیرضا نظری علوی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف چکیده: شناخت درمورد کیفیت رواناب سطحی درمناطقی که درناحیه های نیمه خشک جهان قرارگرفته اند دراین مطالعه کیفیت رواناب سطحی از سطوح مختلف دربازه آبان 88 تا آذر89 درشهر تهران مورد بررسی قرارگرفت نمونه های جمع آوری شده برایآنالیز پارامترهای مختلف از جمله نیترات آمونیاک اکسیژن خواهی شیمیای فسفر کل اورتوفسفات و مواد

مقاله بررسي تغييرات ميزان اسانس و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداتيو گياه گل مکزيکي Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze در شرايط تنش خشکي

ارد بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات ميزان اسانس و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداتيو گياه گل مکزيکي Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze در شرايط تنش خشکي : محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): ساجده سعیدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،.داوود حبیبی – دکترای فیزیولوژی گیاهی، دعضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجعلی اکبر نظامدوست کلوانق – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجزهرا نعمتی لفمجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج چکیده: گل مکزیکی ( Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze ) گیاهی علفی، چند ساله و معطر متعلق به تیره نعناعیا

بررسي رابطه بين بحران مالي جهاني و اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي حسابداري، اقتصاد و مديريت ماليتعداد صفحات :13چکیده مقاله: هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بحران مالی جهانی و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی طی سال های بین 1382 تا 1392بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 90 شرکت یا به عبارتی 1080 شرکت - سال به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. جهت گیری تحقیق حاضر ازنظر هدف «کاربردی» و ازنظر روش اجرا «توصیفی- همبستگی» است. اطلاعات با استفاده از روش «کتابخانه ای» جمع آوری گردید. بحران ما