مطالعه پراکنش آلاينده هاي هوا درمحدوده شهردزفول

س یا همایش : هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيستتعداد صفحات :13چکیده مقاله: آلاینده هایی که در این تحقیق موردمطالعه قرارگرفتندشامل : ذرات معلق PM10 ، PM2.5 ‚PM1 وآلاینده های آلیBTEX وهمچنین فلزات سنگین می باشند.ازدیاد رشدجمعیت،تغییرات آب وهوایی ،گسترش صنعت وترافیک روزبه روزبه موادآلاینده هوامی افزاید. هدف : در این مطالعه به اندازه گیری ذرات معلق PM10 ‚ PM2.5‚PM1 وآلاینده های آلی BTEX و فلزات سنگین (Pb، Cd ، Ni، Cr، As) درهوای شهردزفول ومقایسه آن در نواحی مختلف شهر ونسبت آن با سایرشهرها ومقایسه با استانداردهای حدودمجاز پرداخته شده است. مواد و روش کار

مقاله چينه نگاري سکانسي نهشته هاي کربناته پالئوسن پسين در منطقه جنوب غرب اهر، آذربايجان شرقي

از متن مقاله چينه نگاري سکانسي نهشته هاي کربناته پالئوسن پسين در منطقه جنوب غرب اهر، آذربايجان شرقي : تعداد صفحات:8 چکیده: نهشتههای کربناته پالئوسن پسین در منطقه جنوب غرب اهر رخنمون قابل توجهی دارد که ضخامت واقعی طبقات آن حدود 22متر است. این نهشته ها بصورت دگرشیب بر روی کنگلومرای کرتاسه پیشین قرار گرفته و واحد شیلی پالئوسن پسین بصورتهم شیب آن را می پوشاند. براساس مطالعات صحرایی و بررسی مقاطع نازک، این نهشته ها در قالب چهار سکانس پیشرونده نهشته شده اند. این سکانس ها شامل دسته رخساره هایTST ، HSTو سطح غرق شدگیmfsمی باشد. سکانسI با زیر محیط اینترتایدال شروع شده و در نهایت به زیرمحیط جلوی ریف ختم می شود. سکانسII نیز به ترتیب مشتمل بر ریز رخساره های

مقاله کاربرد معادله لاپلاس در بررسي روند تغييرات سطح ايستابي در اراضي زهکشي شده

ارد بخشی از متن مقاله کاربرد معادله لاپلاس در بررسي روند تغييرات سطح ايستابي در اراضي زهکشي شده : محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): محمدرضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیمیر خالق ظیاء تبار احمدی – استاد گروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریقاسم آقا جانی – مربی گروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریعلی شاهنظری – استادیار گروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری چکیده: جریان آب درزیرزمین از قوانین ریاضی از جمله معادله لاپلاس که اساس ژئوتکنیکی دارد و دررسم