بررسي روند بيابان زايي در استان قم با استفاده از داده هاي سنجش از دور با تاكيد بر تغييرات استفاده از اراضي و تغييرات کمي و کيفي منابع آب

یه : تحقيقات مرتع و بيابان ايرانتعداد صفحات :26بخش عمده ای از مساحت استان قم دارای شرایط خشک و بیابانی است و گسترش بی رویه فعالیت های انسانی، بدون لحاظ مسایل زیست محیطی، باعث تشدید پدیده بیابان زایی شده است. در این مقاله، روند بیابان زایی با تاكید بر تغییرات استفاده از اراضی و نیز تغییرات کمی و کیفی منابع آب، بررسی گردید. برای ارزیابی روند تغییرات استفاده از اراضی، از داده های ماهواره ای TM سال 1364 و ETM+ سال 1381 شمسی و برای تخمین تغییرات کمی و کیفی منابع آب، از اطلاعات و داده های هیدرومتری و هواشناسی استفاده گردید. مقایسه دو نقشه استفاده از اراضی سالهای 136

تاثير سازکارهاي تخصيص منابع مالي بر عملکرد آموزشي گروههاي آموزشي دانشگاهي: مطالعه موردي دانشگاه تهران

ش و برنامه ريزي در آموزش عاليتعداد صفحات :36آموزش عالی همواره ارتباط نزدیکی با پیشرفت جوامع داشته و در اغلب کشورها توجه به اقتصاد مبتنی بر دانش در اولویت خاصی قرار گرفته است. چگونگی ارتقای سطح اثربخشی دانشگاهها برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالشهای اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص، سیاستهای مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازکارهای تامین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می رود، چرا که از طریق سازکارهای تخصیص منابع مالی می توان بر رفتار گروههای آموزشی که رکن اصلی نظام آموزش دانشگاهی م

مقاله بررسي تأثير علفکشهاي پيش کاشت و پس رويشي به همراه مديريت مکانيکي بر کنترل علفهاي هرز مزارع ذرت در منطقه پارس آباد مغان

ارد بخشی از متن مقاله بررسي تأثير علفکشهاي پيش کاشت و پس رويشي به همراه مديريت مکانيکي بر کنترل علفهاي هرز مزارع ذرت در منطقه پارس آباد مغان : محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) تعداد صفحات:11 نویسنده(ها): جعفر گلمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحدجلیل اجلی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلی فرامرزی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفرید لطفی ماوی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان چکیده: در جهت ارزیابی مدیریت شیمیایی به همراه استفاده از کولتیواتور بین ردیفهای کاشت ذرت دانه ای در منطقه پارس آباد مغان در سال 1389 ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصا