سيستم تبديل هاي گردش مربوط به گل حفاري(circulating sub)

لين طرح تعاملي صنعت با دانشگاه: همايش سالانه پژوهش هاي کاربردي در علوم مهندسي و پايهتعداد صفحات :18چکیده مقاله: دستگاه حفاری برای به گردش درآوردن،تصفیه ودرمان سیال حفاری ازتجهیزات متعددی استفاده می کند.گردش سیال حفاری از مخازن سیال حفاری آغاز می شود.کارکنان بخش سیال حفاری، سیال رادرمخازن تهیه(فرمول بندی)کرده وبرای گردش در سیستم آماده می کنند.پمپ سیال حفاری را از مخازن فعال گرفته و به درون سیستم جاری می سازند.

فراز و نشيب زندگي جنسي در دوران يائسگي: يك مطالعه كيفي 1387، تهران

یه : مجله دانشگاه علوم پزشكي قمتعداد صفحات :8زمینه و هدف: یائسگی و چگونگی تجربه زنان از این دوره انتقالی، با هنجارهای فرهنگی، عوامل اجتماعی و دانش فرد مرتبط است. تصور زنان از یائسگی، بر روی پی گیری ها و مراقبت از خود در این دوران تاثیر فراوان می گذارد. یكی از این مراقبت ها، بررسی مسایل جنسی آن ها می باشد، كه اكثر اوقات نادیده گرفته می شود. هدف از این مطالعه پدیده شناسی اکتشاف پیچیدگی های تجربه یائسگی در زنان ایرانی است.روش بررسی: در این مطالعه 14 زن یائسه درباره تجربه بالینی شان مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های به دست آمده از این مصاحبه به صورت مکتوب و ب

بررسي احاديث در زمينه راهكارهاي تربيتي به منظور پيشگيري از رفتارهاي نابهنجار جنسي نوجوانان و جوانان

یه : تربيت اسلاميتعداد صفحات :34هدف از این پژوهش، بررسی متون حدیثی در زمینه عوامل موثر در انحرافات جنسی كودكان و نوجوانان و راه های پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی است. در این تحقیق با استفاده از روش هرمنوتیك و روش اجتهادی، متون آیات و احادیث معصومان (ع) در زمینه شیوه های تربیتی پیشگیری از رفتارهای جنسی نابهنجار در نوجوانان و جوانان،‌ بررسی گردیده و به تفصیل و تحلیل محتوای آنان پرداخته شده است.در متون دینی به منظور پیشگیری از انحرافات جنسی و پرورش رفتارهای سالم جنسی در بین كودكان و نوجوانان، به والدین به عنوان نزدیك ترین افراد به آنان، آموزش هایی