مقاله مقايسه مدلهاي مختلف تلفيق لايه هاي اطلاعاتي درانتخاب مکان هاي مستعد اجراي عمليات پخش سيلاب با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي gis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه مدلهاي مختلف تلفيق لايه هاي اطلاعاتي درانتخاب مکان هاي مستعد اجراي عمليات پخش سيلاب با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي gis :

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

محمدجعفر سلطانی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
آناهیتا جاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد it
صمد شادفر – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخی زداری کشور

چکیده:

مهاررواناب سطحی و بهره برداری ازآن می تواند راهکارمناسب برای جلوگیری از هدررفت آب شود تعیین عرصه های مناسب برای استفاده بهینه از سیلاب یکی ازمهمترین عوامل و تعیین کننده موفقیت طرح های پخش سیلاب می باشد در مقاله حاضر که متکی برنتایج حاصل ازتحقیق درزمینه مکان یابیمناطق مستعد برای پخش سیلاب است به بررس یو مقایسه مدلهای مختلف تلفیق لایه های اطلاعاتی که برای تعیین اولویت مناسب اراضی برای پخش سیلاب استفاده می شوند پرداخته شدها ست مدلهای تلفیق مورد تحقیق و مقایسه مدلهای Boolean Logic , Index overlay maps بادواپراتور Multi class maps , Binary evidence maps و Fuzzy Logic با5 اپراتور می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ازمیان مدلهای ارزیابی شده اپراتور ضرب جبری فازی Fuzzy algebraic product و=0/1 gamma =0/2 ; gamma از مدل Fuzzy Logic با 9/49 درصد همپوشانی با عرصه های کنترل بیشترین همپوشانی را با عرصه های کنترل داشته و بهترین مدلها برای تلفیق لایه های اطلاعاتی درمکان یابی عرصه های مستعد پخش سیلاب درمحدوده مورد مطالعه می باشند.

لینک کمکی