مقاله مقايسه روشهاي مختلف درون يابي در انتخاب مکانهاي مستعد اجراي عمليات پخش سيلاب با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيائ يGIS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه روشهاي مختلف درون يابي در انتخاب مکانهاي مستعد اجراي عمليات پخش سيلاب با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيائ يGIS) :

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

محمدجعفر سلطانی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
صمد شادفر – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
پیمان بکتاش – کارشناس ارشدGIS

چکیده:

مهار روانا ب سطحی و بهره برداری از آن می تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از هدر رفت آب شود .تعیین عرصه های مناسب برای استفاده بهینه از سیلاب یکی از مهمترین عوامل و تعیی ن کننده موفقیت طرحهای پخش سیلاب می باشد .در مقاله حاضر که متکی بر نتایج حاصل از تحقیق در زمینه مکان یابی مناطق مستعد برای پخش سیلاب است , به بررسی و مقایسه روشهای مختلف درون یابی که برای تعیین اولویت مناسب اراضی برای پخ ش سیلاب استفاده می شوند,پرداخته شده است. روشهای درون یابی مورد تحقیق و مقایسه روش هایWeighted Moving Average(WMAبا 3 توان ),Thin Plate Smoth Spline(TPSS) با 2 توان) و Krigging(Ordinary,log می باشد. به این منظور روش های فوق برای تهیه نقشه های نفوذ پذیری سطحی و ضخامت آبرفت حوضه آبخیز سمل استان بوشهر بعنوان دو لایه ها و نقشه تاثیرگذار در مکان یابی عرصه های پخش سیلاب مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از ای ن تحقیق نش ان می دهد ک ه از میان روشهای ارزیابی شده برای تهیه نقشه نفوذ پذیری سطحی, روشWMAبا توان 2 باMean Absolute Error)MAEبرابر 15 و برای تهیه نقشه ضخامت آبرفت , روش Krigging- LOGباMean Absolute Error)MAE برابر 88 بهترین روش های درون یابی می باشند.

لینک کمکی