مقاله افزايش کارايي اراضي شاليزاري باکشت مخلوط کلم گل و اسفناج پس از برداشت برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افزايش کارايي اراضي شاليزاري باکشت مخلوط کلم گل و اسفناج پس از برداشت برنج :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:3

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران(بخش تحقیقات
حسن اسدپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران( بخش تحقیقا

چکیده:

به منظور افزایش کارایی سطح زیر کشت و استفاده بهینه از اراضی شالیزاری ونهاده ها ازجمله مواد غذایی کشت مخلوط کلم گل و اسفناج به مدت 2 سال در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل پس از برداشت برنج انجام گرفت. در این تحقیق رقم کلم گل snow crown و اسفناج رایج در منطقه ( محلی) به دو صورت کشت خالص و مخلوط در نیمه دوم شهریور انجام گردید. کلم گل به عنوان گیاه اصلی با فاصله ردیف 60 و 70 سانتیمترنشا گردید و اسفناج به عنوان گیاه همراه یک ردیف بین فواصل بین ردیف های کلم گل کشت شد. این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار با 4 تیمار پیاده گردید , عملکرد و اجزا عملکرد در کشت خالص و مخلوط مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین کلم گل و اسفناج, در کشت مخلوط هماهنگی رشد وجود داشته است. تیمار کلم گل با فاصله ردیف 60 سانتیمترو یک ردیف اسفناج بین آن بیشترین عملکرد جمعاٌ ( 43/19 t/h ) را تولید نمود. با محاسبه LER (نسبت برابری زمین) 57 / 1 بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی, کشت مخلوط کلم گل و اسفناج می تواند با سوددهی کافی در عمل مورد اس تفاده کشاورزان قرار گیرد. از جنبه اقتصادی با توجه به برآوردهای به عمل آمده از هزینه ها و منافع طرح, یک ردیف اسفناج بین ردیف های 60 سانتیمتری کلم گل می تواند کشاورزان را در رسیدن به حداکثرسود و بیشترین بهره مندی از زمین نائل کنند. بنابراین با توجه به اقتصادی بودن تیمار فوق نسبت به سایر تیماهار برتر محسوب و استفاده از این سیستم کاشت قابل اجرا و توصیه می باشد

لینک کمکی