مقاله استفاده از اسيد تانيک براي محافظت دانه جو از تخمير شکمبه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از اسيد تانيک براي محافظت دانه جو از تخمير شکمبه اي :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:3

نویسنده(ها):

عین اله عبدی قزلجه – گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
محسن دانش مسگران –
حسن نصیری مقدم –
سیدعلیرضا وکیلی –

چکیده:

به منظور بررسی توانایی اسید تانیک در محافظت از تخمیر شکمب های دانه جو, پس از تعیین ترکیبات شیمیایی آن طبق رو شهای ,AOAC نمونه های جو با استفاده از اسید تانیک فرآوری گردید. نه تیمار شامل دانه جو فرآوری نشده (کنترل) و فرآوری شده با 5 درصد اسید تانیک درچهار نسبت ( 25 / 0, 5/ 0, 1 و 2) آب و دو زمان ( 24 و 48 ساعت) بود. پس از فرآوری, دانه های جو در دمای 65 درجه سانتی گراد به مدت 48ساعت خشک و سپس در اندازه 1 میلی متر آسیاب شدند. پتانسیل تخمیر پذیری دان ههای جو با استفاده از تکنیک تولید گاز ارزیابی شد. 200 میلی گرم از نمون ههای تهیه شده, با مایع شکمبه که از سه راس گوسفند بلوچی فیستوله شده تهیه شده بود در داخل ویال های شیشه ای 120 میلی لیتریکشت داده شد و تولید گاز توسط دستگاه فشارسنج در زمان های 2, 4, 6, 8, 12 , 24 , 36 , 48 , 72 و 96 ساعت ثبت گردید. نتایج ارزیابیروش های مختلف فرآوری دانه جو نشان داد که فرآوری با اسید تانیک اثر معنی داری بر میزان بخش b (حجم گاز تولیدی) و c (ثابت نرخ تولید گاز ) دانه جو داشت. بطوریکه ثابت نرخ تولید گاز دانه جو در تمامی رو شهای فرآوری نسبت به فرآوری نشده کمتر بود. دانه جو فرآوری شده با 5 درصد اسید تانیک همراه با دو برابر آب به مدت 48 ساعت کمترین ثایت نرخ تولید گاز و بیشترین حجم تجمعی گاز را داشت که نسبت بهگروه کنترل و سایر رو شهای فرآوری اختلاف معنی دار بود ( 05 / .(P<0

لینک کمکی