مقاله مطالعه ترموديناميک حذف کروم با استفاده از لجن فعال تثبيت شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه ترموديناميک حذف کروم با استفاده از لجن فعال تثبيت شده :

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

قدرت اله شمس خرم آبادی – دانشیار گروه بهداشت محیط , دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رضا درویشی چشمه سلطانی – دانشجوی دکتری بهداشت محیط , دانشکده بهداشت علوم پزشکی دانشگاه تربیت م
عباس رضایی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
احمد جنیدی جعفری – دانشیار گروه بهداشت محیط , دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

حضور فلزات سنگسن در آب در نتیجه اثرات زیان آورشان بر روی سلامت انسان و آبزیان مشکلی جدی شده است . این مطالعه ترمودینامیک جذب زیستی کروم شش ظرفیتی از محلولهای ابی با استفاده از لجن تثبیت شده و آلژینات کلسیم خالص را بیان می کند. روش تحقیق : ازمایشات جریان ناپیوسته جهت تعیین خصوصیات زیستی جاذبها انجام داده شد. پارامترهای ازمایشگاهی تاثیر گذار در جذب نظی دما و زمان تماس مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیت سطحی جاذبها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی واقع شد. یافته ها : نشان داده شد که تعادل جذب طی 120 دقیقه حاصل می شود . علاوه بر این با افزایش دما از 288 تا 328 درجه کلوین جذب کروم از 27/41 به 29/36 و 24/78 به 26/73 میلی گرم بر گرم به ترتیب جهت لجن فعال تثبیت شده و آلژینات کلسیم خالص در غلظت اولیه کروم 50 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت. نتیجه گیری : می توان استنباط کرد که لجن فعال تثبیت شده قابلیت کاربرد به عنوان جاذبی موثر و اقتصادی جهت حذف و بازیافت کروم از فاضلاب صنعتی با دمای بالا را دارد.

لینک کمکی