مقاله بهينه سازي يک طبقه از کمپرسورمحوري با استفاده از روش شبيه سازي گرم و سرد کردن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهينه سازي يک طبقه از کمپرسورمحوري با استفاده از روش شبيه سازي گرم و سرد کردن :

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

علیرضا دولت دوست – دانشکده مهندسی گروه مکانیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار دانشجوی کارشن
امیربک خوشنویس – استادیار
علی گل نژاد – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق به بهینه سازی توابع هدف با درنظر گرفتن چهارمتغیر قطر متوسط طبقه کمپرسور ضریب جریان نسبت سرعت محوری درروتور و زاویه هوا در ورود به روتور زاویه ی خروجی تیغه ی استاتور با استفاده از الگوریتم شبیه سازی گرم و سردک ردن فلزات پرداخته شده است برای این کار با تمرکز برمشخصات یک طبقه از کمپرسور بهینه سازی انجام می گیرد توابع هدف دراین پژوهش با درنظر گرفتن چهارحالت ضرایب وزنی شامل بازده سطح مخصوص ورودی کمترین وزن برای طبقه کمپرسور ضریب افزایش فشار طبقه کمپرسور و ترکیبی از این سه بهینه می شود همچنین میزان حساسیت توابع هدف به چهار متغیر ذکرشده با رسم نمودار مشخص شده است پس از انجام بهینه سازی مقادیر سایر پارامترها به ازای مقدار تابع هدف بدست آمده و درانتها به بررسی و مقایسه مقادیر قبل و بعد از بهینه سازی پرداخته شده است.

لینک کمکی