مقاله استفاده از آماره هاي پايداري در بررسي پايداري عملکرد هيبريدهاي توتون ويرجينيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از آماره هاي پايداري در بررسي پايداري عملکرد هيبريدهاي توتون ويرجينيا :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

سیدمصطفی صادقی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فاطمه جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور تعیین پایداری عملکرد و سازگاری هیبریدهای توتون ویرجینیا و تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط, 15 هیبرید توتون, شامل 10 هیبرید داخلی و 5 هیبرید ارسالی از مراکز بین المللی در دو ایستگاه تحقیقات توتون تیرتاش و رشت و در هر ایستگاه در دو شرایط تنش و بدون تن شخشکی (چهار محیط) به مدت دو سال ( 1386 – 1385 ) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. محاسبه های آماری شامل تجزیه واریانس مرکب و برآورد 14 آماره پایداری و تجزیه الگو بود. معنی دار بودن اثر اصلی یا افزایشی ژنوتیپ و محیط و نیز اثر متقابل ضرب پذیر ژنوتیپ × محیط, بیانگر سازگاری ژنوتیپ ها با محی طهای خاص بود. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش واریانس محیطی و ضریب تغییرات محیطی نشان داد که ژنوتیپ های 7 , و 5 به ترتیب دارای کمترین واریانس محیطی و ضریب تغییرات محیطی و در نتیجه بیشترین پایداری می باشند. هیبرید 12 , براساس معیارهای آماره شوکلا, اکووالانس ریک, انحراف از خط رگرسیون پایدارترین ژنوتیپ شناخته شد. نتایج نشان داد که هیبریدهای 12 , 8 و 9 با داشتن کمترین اثر متقابل, پایدارترین و هیبریدهای 11 , 14 , 4 و 1 با دارا بودن بیشترین اثر متقابل ناپایدارترین هیبریدها بودند. ژنوتیپ های 10 , 14 و 13 برای ایستگاه تیرتاش و ژنوتی پهای 2 , 3 , 7 و 11 برای ایستگاه رشت, در شرایط بدون تنش خشکی سازگار و مناسب تشخیص داد هشدند

لینک کمکی