مقاله حذف رنگ متيلن بلو از فاضلاب سنتتيک نساجي با استفاده از فرآيند فتوکاتاليستي TiO2 /UV-C

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حذف رنگ متيلن بلو از فاضلاب سنتتيک نساجي با استفاده از فرآيند فتوکاتاليستي TiO2 /UV-C :

تعداد صفحات:14

چکیده:

رنگ ها مواد با ساختاری پیچیده بوده که در نتیجه مراحل مختلف صنعت نساجی نظیر رنگرزی و تکمیل پارچه به محیط زیست وارد می شوند. رنگ متیلن بلو از رنگ های کاتیونی بوده که در حال حاضر نیز در صنایع نساجی کاربرد دارد . این مطالعه با هدف بررسی کارایی فرآیند فتو کالیستی TiO2 /UV-C با استفاده از رآکتور ناپیوسته در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتیک نساجی انجام شد. روش تحقیق : در این تحقیق از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوا کاتالیست در حضور UV-C جهت حذف رنگ متیلن بلو استفاده گردید. مطالعه در یک راکتور منقطع (حجم مفید یک نمونه ) بر روی فاضلاب سنتتیک با غلظت های 15 و 30 و 60 میلی گرم در لیتر رنگ انجام و اثر متغییرهایی نظیر غلظت اولیه رنگ , غلظت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم , زمان تابش اشعه و ph بر کارایی حذف رنگ و COD بررسی شد. یافته ها : نتایج این تحقیق نشان داد که حذف رنگ متیلن بلو ارتباط مستقیمی با زمان تابش اشعه دارد. بهترین نتیجه حذف رنگ در غلظت 0/9 گرم در لیتر نانو ذره دی اکسید تیتانیوم و 3 : PH و زمان 30 دقیقه حاصل گردید. با افزایش غلظت رنگ سرعت حذف رنگ کاسته می شد. متعاقب حذف رنگ , 47/1 درصد از میزان COD اولیه نیز کاهش یافت.نتیجه گیری فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حضور پرتو ماورا بنفش قادر به حذف کامل رنگ و کاهش قابل توجه COD ناشی از رنگ است.

لینک کمکی