مقاله ارزيابي اقتصادي دو روش مختلف برداشت نيشکر و تعيين روش مطلوب برداشت با استفاده ازبرنامه ريزي خطي آرماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اقتصادي دو روش مختلف برداشت نيشکر و تعيين روش مطلوب برداشت با استفاده ازبرنامه ريزي خطي آرماني :

تعداد صفحات:6

چکیده:

علی رغم پیشرفت تکنولوژی و مکانیزاسیون کشاورزی هنوز در سطح وسیعی از مزارع خوزستان عملیات برداشت نیشکر به صورت دستی انجام میشود. برداشت دستی موجب افزایش هزینه های تولید و عدم انجام به موقع برداشت در زمان پیش بینی شده خواهد شد . شواهد و نتایج نشان می دهد رشد و پیشرفت صنعت نیشکر در مزارعی که به صورت دستی برداشت میگردند با مشکلات عمده ای مواجه شده است. در این تحقیق با استفاده از برنامه ریزی خطی آرمانی بین روشهای برداشت مکانیزه و نیمه مکانیزه ارزیابی اقتصادی انجام گردید . داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه و انجام عملیات مزرعه ای بدست آورده شد. تعیین روش مناسب برداشت نیشکر, حداقل کردن هزینه های برداشت, حداقل کردن تلفات برداشت, بهینهسازی به کارگیری نیروهای کارگری و امکان استفاده از کلیه ماشین های برداشت در دو روش برداشت از جمله اهداف این مطالعه بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سطحی از زمین که باید به وسیله عملیات مکانیزه برداشت شود 56 / 13768 هکتار و سطحی که باید توسط عملیات نیمه مکانیزه برداشت شود 44 / 3231 هکتار می باشد تا اهداف ذکر شده در مدل بر حسب اولویتهای ذکر شده محقق شود

لینک کمکی