مقاله حذف رنگ Reacve ve Black 5 (RB5 ) از محيطهاي آبي با استفاده از جذب بر روي رزين تباد ل (يون آنيوني بازي قوي: مطالعه تعادلي و سينتيکي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حذف رنگ Reacve ve Black 5 (RB5 ) از محيطهاي آبي با استفاده از جذب بر روي رزين تباد ل (يون آنيوني بازي قوي: مطالعه تعادلي و سينتيکي) :

تعداد صفحات:16

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف از جمله نساجی وجود دارد رنگها می باشند که برای انسان و محیط زیست آ لودگی ایجاد کرده است . هدف از این تحقیق بررسی کارایی جذب رنگ Reactive Black5 (RB5) بر روی رزین تباد ل یون آنیونی به عنوان جاذب مناسب بوده است. روش تحقیق : در این مطالعه بعد از تهیه مواد و وسایل مورد نیار, کارایی حذف رنگ RB5 با استفاده از جذب بر روی رزین تباد ل یون آنیونی با تغییرات pH , زمان تماس, مقدار ماده جاذب و غلظت اولیه رنگ RB5 در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت و نتایج توسط نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که کارایی حذف رنگ RB5 با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ,کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس و مقدار ماده جاذب, کارایی حذف افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان می دهند که سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دو, و داده های تعادلی از مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می کنند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که می توان از فرآیند جذب برروی رزین تباد ل یون آنیونی به عنوان یک روش موثر و سریع در جهت حذف RB5 رنگ از محلول های آبی استفاده کرد.

لینک کمکی