مقاله ارزيابي ارقام اميد بخش پنبه به منظور دستيابي به ارقام پرمحصول در استان اردبيل ( مغان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي ارقام اميد بخش پنبه به منظور دستيابي به ارقام پرمحصول در استان اردبيل ( مغان :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

بهترین ارقام خارجی پنبه که در شرائط اقلیمی کشور توانسته اند صفات برتری از خود نشان دهند همزمان در شبکه آزمایشات ایستگاهی و ناحیه ای همزمان مورد مقایسه با ارقام تجارتی قرار می گیرند تا در صورت برتری نسبت به ارقام مذکور به منظور جایگزینی و یا برای دورگ گیری ها استفاده گردد. این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در کرتهای 8/ 52 مترمربعی بر روی 8 رقم خارجی در مقایسه با ارقام تجارتی ورامین و ساحل به عنوان شاهدو در مرکز تحقیقات کشاورزی مغان انجام شد. در این طرح صفات درصد سبز, زودرسی و وزن 20 غوزه و صفت میزان عملکرد مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند. این طرح در دو سال اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین عملکرد تیمارها در دو سال از طریق آزمون دانکن نشان داد که ارقام 43200 ,Nazily-84 و Gukorva به ترتیب با متوسط عملکرد کل 3469 , 3419 و 3409 بیشترین میزان عملکرد وش را به خود اختصاص داد و نسبت به ارقام تجارتی منطقه یعنی مهر و ورامین برتری خوبی نشان دادند

لینک کمکی