مقاله حذف رنگ اسيد بلک 1 محلول هاي آبي با استفاده از کربن فعال توليدي از پيزوليز تايرهاي مستعمل فعال شده با هيدروکسيد پتاسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حذف رنگ اسيد بلک 1 محلول هاي آبي با استفاده از کربن فعال توليدي از پيزوليز تايرهاي مستعمل فعال شده با هيدروکسيد پتاسيم :

تعداد صفحات:24

چکیده:

بهترین راه حل مدیریتی تایرهای مستعمل با نقطه نظر اقتصادی و زیست محیطی , پردازش آنها به روش گرمایی و تبدیل به محصولات با ارزشی چون کربن فعال و دیگر اشکال کربن ( کربن سیاه , گرافیت و الیاف کربن ) و سوخت مایع است. هدف از اجرای این تحقیق تولید فعال پودری از تایرهای مستعمل فعال شده با هیدروکسید پتاسیم در نسبت 4 (نسبت KOH به تایر ) و سپس پیرو لیز آن در دمای 700 درجه سانتگراد در بازده زمانی 2 ساعت و جذب رنگ اسیدی از محیط آبی بر روی آن بود. روش: جذب رنگ اسیدی از محیط های آبی بر روی کربن فعال آماده شده در سیستم نا پیوسته در حالتهای مختلفی از غلظت اولیه رنگ , ph وزمان تماس بررسی شد. ایزوترم های جذب به وسیله اختلاط 1-0/2 گرم کربن فعال در 50 سی سی محلول رنگی بررسی شدند. غلظت اولیه و نهایی رنگ در محلول با استفاده از اسپکتروفتومتر (مدل Shimadzu, UV-1700 ) آنالیز شدند. یافته ها: روش فعال سازی مورد استفاده توانست کربی با سطح مخصوص 480m2/g تولید کند. داده های حاصل از آزمایشات تعادل با هر دو مدل ایزوترمی لانگمویر و فروندلیخ بررسی شدند و مقدارR2 برای هر کدام به دست امد که مقدار آن به ترتیب 0/9923 و 0/9759 بود. مدل سینتیکی شبه درجه دوم تطابق بهتری با داده های آزمایش سنیتیکی نشان داد ( 0/9999<R2). بحث و نتیجه گیری : طبق نتایج بدست آمده کربن فعال تولیدی از تایرهای مستعمل با روش فعال سازی شیمیایی می تواند به عنوان یک جاذب ارزان قیمت استفاده شود.

لینک کمکی