مقاله ارزيابي اثرهرس تابستانه بربرخي صفات کيويفروت(رقم هايوارد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اثرهرس تابستانه بربرخي صفات کيويفروت(رقم هايوارد) :

تعداد صفحات:5

چکیده:

تولید میوه برآیند تعامل و هماهنگی میان رشد رویشی وزایشی است.یکی از راهکارهای ضروری برای برهم نخوردن این تعادل وایجاد وضعیتی مناسب ودلخواه از نظرشکل, حالت رشدوتغییرعادت رشد درخت به سمت باروری منظم وسالیانه, اجرای هرس برمبنای فیزیولوژی رشد خاص درخت میباشد.به منظور بررسی اثر هرس تا ستانه وسربرداری بر برخی صفات کیویفروت آزمایشی به صورت فاکتوریل درغالب طرح بلوک کامل تصادفی باچهار تکراربه اجرا درامد.هرس در 4سطح به صو رت عدم انجام هرس وباقی گذاشتن 2و 4و 8برگ پس ازآخرین میوه وزمان نگهداری درسردخانه ( 2و 4و 6)ماه بود.نتایج نشان دادکه انجام هرستابستانه صفات ظاهری میوه شامل وزن, طول وقطروحجم میوه کیوی فروت رابهبود بخشیده وبرمیزان کلسیم میوهها افزوده اما برروند کاهش سفتی میوه د رطول انبارداری موثر نبوده است

لینک کمکی