مقاله بررسي تغييرات ميزان اسانس و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداتيو گياه گل مکزيکي Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze در شرايط تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات ميزان اسانس و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداتيو گياه گل مکزيکي Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze در شرايط تنش خشکي :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

ساجده سعیدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,.
داوود حبیبی – دکترای فیزیولوژی گیاهی, دعضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی اکبر نظامدوست کلوانق – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زهرا نعمتی لفمجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

گل مکزیکی ( Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze ) گیاهی علفی, چند ساله و معطر متعلق به تیره نعناعیان است که دارای خواص دارویی فراوان بوده و برخلاف وجود زمین های به ظاهر لم یزرعی که می تواند تولید ماده مؤثره این گیاه را افزایش دهد و شیوه مقابله آنزیمی این گیاه با آن شرایط بررسی نگشته است.که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است. این آزمایشدر قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار در سه تکرار انجام شد .در این تحقیق, بررسی تغییرات میزان اسانس و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو گیاه گل مکزیکی ( Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze ) در شرایط تنش خشکیب با 7 تیمار تنش آبیاری( 1- 100 ظرفیت مزرعهای, 2- 85 % ظرفیت مزرعهای, 3- 70 % ظرفیت مزرعهای, 4- 55 % ظرفیت مزرعهای, 5- 100 % ظرفیت مزرعهای (مرحله رویشی)- 85 % ظرفیت مزرعهای (مرحله زایشی), 6- 100 % ظرفیت مزرعهای (مرحله رویشی)- 70 % ظرفیت مزرعهای (مرحله زایشی). 7- 85 % ظرفیت مزرعهای (مرحله رویشی)- 100 % ظرفیت مزرعهای (مرحله زایشی). بر میزان اسانس,آنزیم های آنتی اکسیداتیو (کاتالاز, گلاتاتیون پراکسیداز, سوپراکسید دسموتاز مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصله نشان داد بیشترین مقدار آنزیم های آنتی اکسیداتیو برای تیمار شماره 4 نشان دادند. همچنین بیشترین درصد اسانس در مرحله تمام گل برای همین تیمار(تیمار شماره 4: 55 %ظرفیت مزرعه ای). پس می توان برای استخراج اسانس بیشتر,توسعه کشت آن را در مناطق کم آب پیشنهاد داد.

لینک کمکی