مقاله هوش فرهنگي ضرورتي براي دانشگاه هاي آينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله هوش فرهنگي ضرورتي براي دانشگاه هاي آينده :

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

پری بگلریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه و مدیر دبیرستانهای ش
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حسین مهدی زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

یکی از مهمترین وظایف مدیران گروه های آموزشی تعامل با دانشجویان با فرهنگها و خرده فرهنگهای متفاوت می باشد.امروز فرهنگ و نقش آن به عنوان جز نامرئی ولی اساسی در تعاملات روزمره بیش از پیش خود نمایی می کند. مدیران علاوه بر برخورداری از هوش عاطفی باید از هوش فرهنگی مناسبی برخوردار باشند.قطعاً در آینده توجه به فرهنگها و خرده فرهنگ ها و نقش آنها در فرآیند آموزش یکی از مهارتهای کلیدی مورد نیاز مدیران و مسئولین نظام اموزشی می باشد.این تحقیق با هدف بررسی وضعیت هوش فرهنگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های غرب کشور و در غالب یک مطالعه توصیفی پیمایشی انجام گرفته است.حجم جامعه آماری 667 نفر می باشد.روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع چند مرحله ای و طبقه ای متناسب و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد, تعداد 244 نفر که شامل 198 مرد و 46 زن بودند انتخاب شدند.برای جمع آموری اطلاعات از پرسشنامه ( هوش فرهنگی) استفاده شد , که شامل 30 سئوال مبنی بر طیف چهار ارزشی لیکرت 0 خیلی کم = 1 , کم =2 , زیاد = 3 , خیلی زیاد=4) بوده که چهر مولفه (استراتژی , دانش , انگیزش, رفتار) هوش فرهنگی را اندازه می گرفت روایی پرسشنامه با نظر متخصصین زیربط , پایانی ان با استفاده از ازمون الفای کرانباخ 0/899 محسابه گردید. برای تحلیل داده های پژوهش , از فراوانی , دردصد , میانگین , انحراف معیار , خطای معیار میانگین , آزمنون t و سایر ازمونهای آماری استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان مولفه استراتژی هوش فرهنگی = 2/74 , دانش = 2/40 , انگیزش = 3/06 , رفتار = 2/90 , و هوش کل = 2/80 از 4 می باشد که همه آنها در حد زیاد می باشند فقط مولفه دانش هوش فرهنگی در حد کم میانگین است.

لینک کمکی