مقاله بررسي عوامل موثر بر مشارکت زنان روستايي در مديريت پايدار آب زير زميني مطالعه موردي استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر بر مشارکت زنان روستايي در مديريت پايدار آب زير زميني مطالعه موردي استان کردستان :

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

هادی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکد
رضا موحدی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده شکاورزی
نگین دولتی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده کشاو

چکیده:

آب, یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار محسوب می شود. دستیابی به توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن مدیریت بهینه بخش آب اگر ناممکن نباشد, بسیار مشکل خواهد بود. در نظام جامع کشاورزی حفاظتی نیز آب یکی از عناصر کلیدی است و زنان روستایی باید به اصول و مبانی استفاده پایدار آن آگاهی داشته باشند. این مطالعه به شیوه پیمایشی انجام شده و از زمره تحقیقات تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق عبارتند از مجموعه زنان روستایی شهرستان های قروه و بیجار استان کردستان که در مناطق روستایی سکونت دارند هستند. از این تعداد 140 نفر از طریق نمونه گیری ( تصادفی دو مرحله ای ) انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است اما در کنار پرسشنامه از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار مند نیز استفاده شده است. دقت شاخص ها و گویه ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار تعدادی از زنان روستای قرار گرفت و نتایج آن بررسی و الفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم قابل قبولی به دستآ مده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرایط حاضر سطح آگاهی زنان روستای در مورد مدیریت پایدار آب زیر زمینی در حد مطلوبی است اما دانسته های افراد در عمل بروز و ظهور پیدا نمی کند. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین سن, تعداد فرزندان و سواد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در ادامه تحقیق با توجه به نتایج کمی و کیفی انجام شده توصیه های به منظور دستیابی به توسعه پایدار منابع آب در سطح استان ارائه شده است

لینک کمکی