مقاله همراه سازي چندرسانهاي« حرف، هجا، کلمه» با الگوي نگاره کلمه در آموزش خواندن پايه اول ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله همراه سازي چندرسانهاي( حرف, هجا, کلمه) با الگوي نگاره کلمه در آموزش خواندن پايه اول ابتدايي :

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

فرخ فیضی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین مهدی زاده – استادیار دانشگاه ایلام – دکترای آموزش الکترونیک
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه-دکترای مدیریت و برنامه ری

چکیده:

استفاده از رسانههای نوین و ترکیب آنها با روشهای سنتی, در قالب روشهای آموزشی مختلف ترکیبی, راه کار اصلی آموزش مدارس آینده 89 در مدارس – است. این مقاله حاصل یک طرح نیمهآزمایشی دو گروهی با پیشآزمون و پسآزمون میباشد که در سال تحصیلی 90 ابتدایی منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه, با هدف تعیین میزان تأثیر آموزش خواندن به شیوه نگاره کلمه با کمک چندرسانه ای در مقایسه با روش رایج (استفاده از تخته و لوح), انجام رفته است. در این طرح که روی 40 دانشآموز پایه ( حرف, هجا, کلمه ) دیجیتال اول اجرا شد. پس از اجرای پیشآزمونِ سنجش توانایی خواندن برای هر دو گروه, گروه آزمایش به مدت 6 هفته, خواندن الفبای فارسی را به شیوه نگاره کلمه و با کمک یک چندرسانهای آموزش دیدند و گروه گواه در این مدت از تخته و لوح استفاده کردند . پس از پایان آموزش, پسآزمونِ سنجش توانایی خواندن برای دو گروه اجرا شد. یافتههای حاصل از آزمون t برای مقایسه دو میانگین مستقل نشان داد که آموزش به شیوه نگاره کلمه و به کمک چندرسانهای نسبت به روش رایج, بر عملکرد توانایی خواندن دانشآموزان تأثیرگذارتر بوده است. نابراین آموزش زبان فارسی به شیوه نگاره کلمه و به کمک چندرسانهایهای مشابه, میتواند کمک مؤثری در ارتقا سطح توانایی خواندن دانشآموزان پایه اول باشد.

لینک کمکی