مقاله بررسي تاثير تعاملات رهبري برعملکرد منابع انساني مورد مطالعه کارکنان شرکت برق منطقه اي خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير تعاملات رهبري برعملکرد منابع انساني مورد مطالعه کارکنان شرکت برق منطقه اي خراسان :


محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
طاهره نبی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه نبی زاده – شرکت برق منطقه ای خراسان
محمد نبی زاده – مرکز بهداشت صالح آباد خراسان رضوی

چکیده:
درطول سالها مطالعات زیادی پیرامون عملکرد منابع انسانی و عوامل موثربرآن انجام گرفته است اما بطور کلی درزمینه بررسی تعاملات رهبری و تاثیری که برعملکرد منابع انسانی خواهد گذاشت مطالعات کمی انجام گرفته است لذا این مطالعه برآن است که با استفاده ازتوزیع پرسشنامه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار اسمات پی . ال . اس این روابط را مورد کنکاش قرار دهد برای نیل به این منظور نمونه ای 68 نفری ازکارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان انتخاب گردید و نتایج حاصل گردیده و بحث و نتیجه گیری برامده از آن درانتهای مطالعه حاضر ارایه گردیده است نتایج بدست آمده نشان داده است که دو عامل رضایت و تعهدسازمانی برتعاملات رهبری تاثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین این دو عامل ازطریق تعاملات رهبری برعملکرد منابع انسانی تاثیر گذار میب اشند.

لینک کمکی