مقاله عملکردلرزه اي ديوارهاي برشي بتني باآرماتورگذاري مورب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عملکردلرزه اي ديوارهاي برشي بتني باآرماتورگذاري مورب :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران, معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
میرحسن موسوی اصل – دانشگاه ازاداسلامی واحدسلماس
محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:
ساختمانهای دارای سیستم دیواریا ترکیب دیوار قاب دارای مقاومت موثری دربرابر نیروی زلزله هستند و خرابی کمتری نسبت به ساختمانهایی که مقاومت جانبی آنها تنها برقابها استوار است ازخود نشان میدهد چهارنمونه دیوار سازه ای بتن مسلح RC باهدف مطالعه تاثیر ارماتورگذاری قطری و ترکیبی جان بروش المان محدود وتوسط نرم افزار ABAQUS تحت بارگذاری دوره ای قرارگرفته اند متغیرهای تحقیق شامل مقدار ووضعیت قرارگیری ارماتورها درجان بودند دیواری که بصورت معمولی ارماتورگذاری شده بدلیل شکست جان با یک افت ناگهانی درظرفیت باربری گسیخته شد درحالیکه دیوارهای مسلح شده با ارماتورهای قطری جان با یک مدنرمتر گسیخته شدند نتایج تحقیق بوضوح نشان میدهد که ارماتورگذاری قطری جان ظرفیت بارجانبی دیوار را افزایش میدهد ظرفیت اتلاف انرژی نمونه های دارای ارماتورگذاری قطری بیشتر ازموارد دارای ارماتورگذاری معمولی است

لینک کمکی