مقاله عملکردغشابعنوان ديوارداخلي براي کنترل پاسخ ديناميکي مخازن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عملکردغشابعنوان ديوارداخلي براي کنترل پاسخ ديناميکي مخازن :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران, معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
چنگیز غیرتمند – استادیاردانشکده فنی گروه عمران دانشگاه ارومیه ایران
امیر شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران سازه گروه عمران دانشگاه ارومیه
سعید تاریوردیلو – دانشیاردانشکده فنی گروه عمران دانشگاه ارومیه ایران
بابک صفائی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک طراحی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اذربایجان شرقی گروه مکانیک تبریز ایران

چکیده:
مواج شدگی بیانگرنوسانات فرکانس پایین سیال درمخزن نیمه پر است که اگربصورت موثری کنترل نشود میتواند به عنوان یکی ازمهمترین عوامل تخریب وواژگونی مخازن باشد ازاین رومطالعه رفتارمخازن ذخیره مایعات و ارایه روشهای جدید برای کاهش مواج شدگی و بهبود پاسخ لرزه ایمخازن بهعلت بالا بودن هزینه های ساخ و ساز ازاهمیت قابل توجهی برخوردار است دراین مقاله امکان کنترل مواج شدگی و کاهش طلب دردیواره های صلب خارجی دردوقسمت بابه کارگیری دوروش مختلف بررسی شده است درقسمت اول برای انالیز درنرم افزار اجزا محدود ANSYS انجام میگیرد و صحت آنها مورد بررسی قرارمیگیرد درقسمت دوم نیز امکان به کارگیری دیواره غشایی برای بهبود عملکرد سیستم برهم کنشی سیال سازه درمخازن بامطالعه رفتاروعملکرد مخزن دارای دیواره غشایی باروشی مشابه آنچه درقسمت اول ذکر شد مورد بررسی قرارگرفته است تنظیم دینامیک سیال و سازه دراین حالت باتنظیم میزان نیروی کششی اعمال شده به غشا و میزان جرم غشا انجام شده و پاسخ سیستم باحالت مخزن صلب مورد مقایسه قرارگرفته است تا اثرات به کارگیری دیواره غشایی مورد ارزیابی قرارگیرد

لینک کمکی