مقاله بررسي شيوه ي طراحي ساختمان هوشمند با رويکرد معماري همساز با اقليم در آثار کالاتراواکالاتراوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي شيوه ي طراحي ساختمان هوشمند با رويکرد معماري همساز با اقليم در آثار کالاتراواکالاتراوا :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا, شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
زهره مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه صنعتی جندی شاپور
نورمحمد منجزی – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول, دکترای طراحی شهری, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه صنعتی جندی شاپور
کوروش مؤمنی – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول, دکترای معماری, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه صنعتی جندی شاپور

چکیده:
رشد روز افزون دانش بشر باعث توسعه قابل توجه فن آوری در زندگی امروز شده است. یکی از مظاهر این توسعه استفاده از ویژگی های فن آوری در جهت تنظیم شرایط محیطی و استفاده بهینه از مجموع عوامل تأثیر گذار اقلیمی در کنار هم است. به این ترتیب با ایجاد شرایط مناسب در ساخت بخشهای مختلف بنا به خصوص پوسته های مشرف به طبیعت خارج از ساختمان می توان ساختمانهای هوشمندی را طراحی کرد که در فصل های مختلف می توانند عکس العمل های مناسب در مقابل شرایط محیطی از خود نشان دهند. چگونگی بهره گیری از این تکنولوژی, محقق را بر آن داشت تا با بررسی آثار معمار موفقی چون سانتیاگو کالاتراوا, شیوه ی طراحی ساختمانهای هوشمند را دریابد. محقق سعی دارد جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق ابتدا از کتابها و سایتهای اینترنتی مرتبط با موضوع تحقیق بهره گیرد و به بررسی و تحلیل آثار برگزیده بپردازد. بر اساس تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران این سبک, هوشمند بودن بنا اثبات می شود. دلایل حرکت بنا و چگونگی مطبوع سازی شرایط اقلیمی در آن آثار بیان می شود. در این مقاله ابتدا عوامل مؤثر در اقلیم کلان بررسی می شوند و سپس با توجه به آنها به اقلیم خرد درون بناتوجه می شود. در مطالعات تحلیلی از خود کفایی بنا در برابر شرایط اقلیمی راههای کنترل هر یک در ایجاد شرایط آسایش مناسب مشخص می شود. در این حالت انتظار می رود که سازگاری عوامل اقلیمی در نظر گرفته شود و یا تقویت گردد و در مقابل ناسازگاری عوامل به کمک فن آوری کمتر و یا تبدیل به سازگاری گردد. از آنجایی که عوامل اقلیمی تأثیر مهمی در ایجاد شرایط مناسب زندگی در داخل بنا دارند و همچنین به دلیل اینکه ایجاد شرایط مناسب برای خرد اقلیم داخل بنا قابل حل است. از این رو مطالعه حاضر ضمن ایجاد بستر مناسب برای تحلیل ع وامل اقلیمی در داخل و خارج بنا با تحلیل موضوعی آثار معمار اسپانیایی, سانتیاگو کالاتراوا, امکان گتسرش فن آوری استفاده شده است این معمار را در ساختمانهای گوناگون نشان داده شود. و در نهایت بیان خواهد شد که جهت طراحی بناهایی به این شیوه لازم است ابتدا اقلیم شناخته شود و سپس با استفاده از سنسورهای هوشمند بکار رفته و بنا در صدد رفع عوامل ناسازگار بود.

لینک کمکی