مقاله جلب کهاي داس يکلاداسه آ و تنوع آنها در رسوبات پرمين سازند جمال در جنوب کوه هاي شتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جلب کهاي داس يکلاداسه آ و تنوع آنها در رسوبات پرمين سازند جمال در جنوب کوه هاي شتري :


محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
صادق رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی وفسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واح
کوروش رشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردکان
محمدرضا بنی اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

چکیده:
در جنوب کو ههای شتری رخنمون وسیعی از رسوبات پرمین وجود دارد که توسط اشتوکلین و همکاران ) 1691 ( بنام سازند جمال نامگذاری شده ضخامت عمده این سازند را آهک های خاکستری متوسط تا ضخیم لایه غنی از فونا و فلورا شکل داده است. نمونه برداری جهت مطالعه از این سازند در ناحیه یkm65 جنوب شرق طبس و در ده کیلومتری جنوب مقطع تیپ انجام گردید که پس ازمطالعه مقاطع نازک تعداد 1 تاکسا از جلبک های داسی کلاداسه Imperiella sp, Macroporella nuda, Macroporella sp, Tabasoporellaوtabasensis Nanjinoporella tulipoformisدرکنار تعداد زیادی از پروبلماتیک ها همچون Pseudovermiporellasodalica, Tubiphytes oboscurus وجود دارند که گویای شرایط نسبتاً مساعد رشد و تنوع جلبک ها در یک محیط دریایی کم است اما تنوع بیشتر ژیمنوکدیاسه آ گواه یدهنده شرایط متفاوت پالئواکولوژی این بخش از سازند نسبت به سایر نقاط است که تنوع داسی کلادهای بیشتری را دارد

لینک کمکی