امکان سنجي حذف فلز مس از محيط آبي توسط برگ چنار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن امکان سنجي حذف فلز مس از محيط آبي توسط برگ چنار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با پیشرفت جوامع بشری و گسترش روز افزون صنایع مختلف در جهان منابع آب با خطرجدی آلودگی بوسیله پساب های حاصل از فعالیت های صنعتی و کشاورزی همراه هستند. آلودگی محیط آبی به فلزات سنگین, یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی است که این امر به دلیل اثرات سمیت و خاصیت تجمع پذیری این فلزات در زنجیره غذایی می باشد. برای حذف فلزات سنگین روش های مختلف فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی کاربرد دارند. هدف از این بررسی امکانسنجی حذف فلز سنگین مس از محیط آبی توسط برگ چنار می-باشد.برای این کار ابتدا میزان مس موجود در نمونه های برگ تعیین شد. غلظت اولیه مس در برگ چنار برابر با 09/0 قسمت در میلیون بود. برای تعیین مناسبترین pHبرای جذب مس, میزان جذب برگ گیاه چنار (2, 4 و6 گرم به عنوان تیمار آزمایشی) در گستره pH 5, 5/7 و10 اندازه گیری شد. به منظور بهینه کردن زمان تماس, در فواصل زمانی 60, 120, 180 دقیقه, برداشت محلول از پساب انجام گرفته و جهت تعیین جذب مس از دستگاه نشر اتمی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت.نتایجاین مطالعه نشان داد که بینمیزان جذب های مختلف و زمان های مورد بررسی در حذف یون های فلزی در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. جذب مس تا زمان 120 دقیقه به طور خطی افزایش می یابد و 120 دقیقه بهترین زمان برای حذف یون مس توسط برگ چنار در شرایط این مطالعه می باشد. همچنین در میان میزان جاذب ها بیشترین میزان جذب در مقدار 6 گرم و 120 دقیقه دیده شد. این نتایج نشاندادکه بینمیزان جذب های مختلف و pH پساب ها درحذف یون های فلزی درسطح 1 درصد اختلاف معنی دار وجود دارد و برگ چنار به طور معنی داری منجر به جذب یون مس در pH های اسیدی در مقایسه با شرایط خنثی و قلیایی در پساب ها می شود. بیشترین میزان جذب در pH =5 و کمترین میزان جذب یون مس توسط برگ چنار در pH =10 دیده می شود و با افزایش مقدار pHاز اسیدی به بازی به طور خطی منجر به کاهش در درصد جذب یون مس توسط برگ چنار در شرایط این مطالعه می شود.به طور کلی می توان گفت برگدرختانی مانند چنار می-توانندبه عنوان یک جاذب طبیعی, ارزان, موثر و در دسترس برای پاک سازی یون های فلزی در پساب های صنعتی, کشاورزی و شهری مورد استفاده قرار گیرند

لینک کمکی