بررسي رابطه بين بحران مالي جهاني و اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين بحران مالي جهاني و اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي حسابداري, اقتصاد و مديريت مالي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بحران مالی جهانی و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی طی سال های بین 1382 تا 1392بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 90 شرکت یا به عبارتی 1080 شرکت - سال به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. جهت گیری تحقیق حاضر ازنظر هدف (کاربردی) و ازنظر روش اجرا (توصیفی- همبستگی) است. اطلاعات با استفاده از روش (کتابخانه ای) جمع آوری گردید. بحران مالی جهانی مالی به عنوان متغیر مستقل و اجتناب مالیاتی متغیر وابسته این تحقیق هستند. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین بحران مالی جهانی و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.

لینک کمکی