بررسي سختي چشمه اتصال بر عملکرد اتصالات RBS با بال سوراخدار تحت بارگذاري چرخه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي سختي چشمه اتصال بر عملکرد اتصالات RBS با بال سوراخدار تحت بارگذاري چرخه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان عمران, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در زلزلههای گذشته اتصالات خمشی تیر به ستون در قابهای فولادی رفتار نامطلوبی از نظر شکلپذیری و اتلاف انرژی داشتند و عموماً دچار شکست ترد از ناحیه جوش بال تیر به ستون میشدند. برای اجتناب از چنین خرابیهایی در زلزلههایآتی, محققین اتصالات RBS را معرفی کردند. در این اتصالات با کاهش موضعی مقطع تیر در مجاورت ستون, می توان از تمرکز تنش در محل اتصال تیر به ستون جلوگیری کرده و محل ایجاد مفصل پلاستیک را از اتصال به مقطعی از تیر در نزدیکی بر ستون منتقل نمود. در تحقیقاتی که تاکنون در مورد این اتصالات انجام شده است, کاهش موضعی مقطع تیر عمدتاًبا کاهش بال تیر تامین شده و عمده مطالعات روی نوع خاصی از این اتصال معروف به اتصال استخوانی (Dogbone) که در آن بال های تیر به صورت قوسی از دایره برش یافته انجام شده است. در این تحقیق, عملکرد نوعی از اتصال RBS با ایجادحفره در قسمت بال تیر در ناحیه محدودی در نزدیکی وجه ستون بررسی شده و نقش مقاومت برشی چشمه اتصال در رفتار این اتصال مورد مطالعه قرار گرفتهاست. در ارزیابی چشمه اتصال, به بررسی تاثیر مقاومت چشمه اتصال بر عملکرد اتصالات کاهشیافته در اتصالات خمشی با حالات ضعیف, متوسط و قوی چشمه اتصال پرداخته شدهاست. همچنین مطالعهای به منظور بررسی تاثیر وجود و یا عدم وجود اتصال RBS و الحاق ورق پیوستگی بر رفتار اتصال انجام شده است. برای انجام تحقیق از یک نمونه مدل اجزا محدود غیر خطی 3D از اتصال تیر به ستون در نرم افزار اجزای محدود Ansys 15.0 استفتاده شده است

لینک کمکی