بررسي عوامل موثر در ناپداري لغزش دره چيله وارائه راهکار هاي مناسب جهت افزايش ضريب اطمينان در محيط اجزاي محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عوامل موثر در ناپداري لغزش دره چيله وارائه راهکار هاي مناسب جهت افزايش ضريب اطمينان در محيط اجزاي محدود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان عمران, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

وجود آب به دلیل کاهش پارامترهای مقاومتی توده خاک و افزایش وزن آن, یکی از مهمترین عوامل موثردر ناپایداری دامنه ها می باشد . در این مطالعه روش اجزای محدود برای تحلیل پایداری شیب دامنه دره چیلهاستفاده شده است . برای این منظور لغزش دره چیله با توجه به پارامترهای به دست آمده از آزمایشهای برجا و آزمونهای آزمایشگاهی در نرم افزار plaxis مدل شده است . جهت تعیین اثرآب بر پایداری دامنله, تحلیل های plaxis برای فصل بارندگی در عمق ) 9 ( متری و (12) متری برای فصل خشک انجام شد وبا هم مقایسه گردید وهمچنین روشهای )تغییر هندسه با تراس بندی یا خاکبرداری وخاکریزی واستفاده از زهکش( برای بالابردن ضریب اطمینان دامنه مورد استفاده قرار گرفت که بهترین ومقرون به صرفه ترین روش پیشنهادی تغییر هندسه )خاک برداری از تاجوخاکریزی در پنجه( لغزش بدست آمد. ضرایب اطمینان برای پایداری دامنه در فصل خشک 1/02 و درفصل تر0/72 محاسبه گردیده است

لینک کمکی