ارزيابي سينتيکي آلاينده هاي حاصل از احتراق تولوئن و متان در يک مشعل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي سينتيکي آلاينده هاي حاصل از احتراق تولوئن و متان در يک مشعل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه دانش بنيان صنايع نفت, گاز و پتروشيمي و ششمين کنفرانس روز مهندسي پتروشيمي بندر امام

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تولوئن به عنوان یکی ازترکیبات فرارآلی عمده بعنوان ورودی اشغال سوزها و فلزها می باشند درتحقیق حاضراحتراق مخلوط تولوئن و متان ازنقطه نظرسینتیکی به خاطراهمیت مسائل زیست محیطی درانتشارگازهای گلخانه ای به کمک نرم افزار chemkin بررسی گردیده است ارزیابی سینتیکی بااستفاده ازمدل سینتیکی GRI و درحداقل انرژی ازادگیبس تمامی واکنشها انجام گرفته است این شبیه سازی درمحدوده دمای بررسی شده بین K 1000-2000نسبت های مختلف هوا به خوراک Air/feed 2و3و5 که اغلب 2تا3 می باشد نتایج حاصل ازاین ارزیابی نشان میدهد مقدارالاینده های حاصل ازاحتراق بنزن ازقبیل بخار آب CO , NO 2 , NO و O 2 N2 نسبتبه احتراق تولوئن درشرایط مشابه بیشتر است و فقط مقدارالاینده CO حاصل ازاحتراق تولوئن بیشتر ازاحتراق بنزن است و مقدارالاینده های حاصل ازاحتراق مخلوط بنزن و تولوئن ما بین دوحالت است همچنین نتایج نشان میدهد که باافزایش دما کسرمولی بخار آب و CO افزایش میابدو دی اکسیدکربن حاصل ابرای احتراق تولوئن ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد همچنین دریک دمای مشخص مقدارCO2 درطول فلر ثابت است کسرمولی NO باافزایش دما به مقدارکمی افزایش می یابد ولی NO2اصلاتولید نمی شود

لینک کمکی