ارزيابي سينتيکي احتراق بنزن و متان در يک مشعل با استفاده از مدل سينتيکي GRI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي سينتيکي احتراق بنزن و متان در يک مشعل با استفاده از مدل سينتيکي GRI :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه دانش بنيان صنايع نفت, گاز و پتروشيمي و ششمين کنفرانس روز مهندسي پتروشيمي بندر امام

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

ترکیبات فرارالی مانند بنزن درجریانهای زائدخروجی ازبعضی فرایندهای نفت و گازوپتروشیمی هستند که این جریان ها بعنوان ورودی اشغال سوزها و فلزها می باشند درتحقیق حاضراحتراق مخلوط بنزن و متان به خاطراهمیت مسائل زیست محیطی درانتشارگازهای گلخانه ای ازنقطه نظر سینتیکی به کمک نرم افزار chemkin بررسی گردیده است ارزیابی سینتیکی بااستفاده ازمدل سینتیکی GRI و درحداقل انرژی ازادگیبس تمامی واکنشها انجام گرفته است این شبیه سازی درمحدوده دمای بررسی شده بین K 1000-2000نسبت های مختلف هوا به خوراک Air/feed 2و3و5 که اغلب 2تا3 می باشد و حضوردرصدهای مختلف بنزن صفرو5و10و20و50و100 درصد درنظر گرفته شده است نتایج نشان میدهد میزان گازهای COوCO2 درحضوربنزن نسبت به حالت بدون بنزن متان افزایش یافته است همچنین میزان گازهای NO,NO2,N2O و بخارآب کاهش یافته است مشاهده میشود با افزایش دما کسرمولی بخارآب وCOافزایش کسرمولی دی اکسیدکربن بطور جزئی کاهش و کسرمولی NO,NO2 به مقدارکمی افزایش می یابد همچنین دریک دمای مشخص مقدارNO,NO2 درطول فلر به مقدارکم درحال افزایش است

لینک کمکی