استخراج و پيش تغليظ يون هاي جيوه II از پسابهاي صنعتي و نمونه هاي آبي با استفاده از رزينهاي کاتيوني واندازه گيري بوسيله جذب اتمي بخار سرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن استخراج و پيش تغليظ يون هاي جيوه II از پسابهاي صنعتي و نمونه هاي آبي با استفاده از رزينهاي کاتيوني واندازه گيري بوسيله جذب اتمي بخار سرد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق که با دو هدف سلامت محیط زیست و همچنین بهبود کیفیت محصول کاستیک تولیدی واحدهای کلرآلکالی صنعت پتروشیمی انجام شده است, با استفاده از نوعی رزین کاتیونی تبادل یونی اقدام به جذب سطحی جیوه از محیط های آبی و قلیایینمودیم. از آن جا که جیوه سومین فلز سمی جهان است, سازمان سلامت جهانی حد قابل قبول آن جهت تخلیه در محیط زیست را در حدود g/l 01 و مقدار مجاز در آب آشامیدنی را g/l 0 تعییننموده است.در این مطالعه تکنیک استخراج فاز جامد ) SPE ( قبل از اندازهگیریهای اسپکترومتری جذب اتمی بخار سرد) CV-AAS ) بکار گرفته شد تا عملیات جداسازی و پیش تغلیظ یونهای جیوه ) II )بر روی ستون حاوی رزین کاتیونی اسیدی قوی Purolite C100 انجام می گیرد و سپس یونهای جذب شده جیوه ) II ( در مرحله شویش توسط 5 میلیلیتر محلول اسید کلریدریک 1-mol L5 واجذب گردید و توسط اسپکترومتری جذب اتمی بخار سرد آنالیز شد. در این روش پارامترهایی چون مقدار رزین, سرعت عبور نمونه از ستون, pH نمونه, غلظت و حجم اسید شویشی, سرعت شویشستون مورد مطالعه قرار گرفت.حد تشخیص براساس bS 3 برای جیوه 1-g L 1/7534 و درصد انحراف استاندارد نسبی برای 5 بار اندازه گیری برای 1-g L 0 %1/110 یون جیوه به 1/478درصد می باشد درپایان با بهینه سازی پارامترهای عنوان شده یک روش ساده و ارزانتر برای اندازهگیری مقادیر ناچیز جیوه II مورد استفاده قرار گرفت و درمورد نمونه های آب و پساب پتروشیمی بندرامام ماهشهر بکار گرفته شد.

لینک کمکی