ارائه مدل سه بعدي فضاي سايبر مبتني بر مدل سه بعدي فيزيکي، اطلاعاتي و شناختي فرماندهي و کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه مدل سه بعدي فضاي سايبر مبتني بر مدل سه بعدي فيزيکي, اطلاعاتي و شناختي فرماندهي و کنترل :


تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بهطور کلی, همهی عملیاتهای نظامی در سه حوزه اصلی قابل بحث و بررسی هستند: حوزه فیزیکی, حوزه اطلاعاتی و حوزه شناختی. اقدامات عینی, در حوزه فیزیکی رخ میدهند, در حوزه اطلاعاتی ردیابی و پردازش شده و به رده بالاتر گزارش میشوند. در حوزه شناختی نحوهی پاسخ به آن اقدامات )توسط فرماندهان در سطوح مختلف( شکل میگیرد. حال مسئله این است که در فضای سایبری چه دارائیها, قابلیتها و موجودیتهایی وجود دارند, تا بتوان سه حوزه بیان شده عملیاتهای نظامی را پیادهسازی کرده و به منصه ظهور رساند. در این نوشتار با الهام از لایههایی که عموم عملیاتهای نظامی در قالب این لایهها انجام میگیرد, و با استفاده از معیارهایی از جمله ماهیت, ویژگیها, اهداف, ابزار, روش و پیامدها مدل سه بعدی سایبری ارائه میگردد. فرض وجود این سه حوزه چارچوب ادراکی مناسبی است, تا بتوان سه مرحله از چهار مرحله حلقه فرماندهی و کنترل را پیادهسازی نمود

لینک کمکی