ارائه يک ساختار بهينه فرماندهي و کنترل در شبکه پدافنديC4I

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک ساختار بهينه فرماندهي و کنترل در شبکه پدافنديC4I :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

بدون شک یکی از ویژگی های مهم در طراحی شبکه پدافندیC4Iو سامانه های پدافند هوایی , قابلیت بقا پذیری , مداومت کاری و عملکرد بدون نقص آنها در شرایط حساس عملیاتی است, به گونه ای که با خرابی یا انهدام گروهی از تجهیزات, عملکرد کل شبکه مختل نگردد. در این مقاله نظام فرماندهی غیر متمرکز برای مقابله با نقطه بحرانی خرابی طوری طراحی می گردد که در هنگام بحران خرابی , هر گره از شبکه پدافندی از وضعیت کاری دیگر گره ها مطلع شده و در صورت برقرار نشدن ارتباطات عادی بین گره های این شبکه, به صورت خودکار گره و مسیر ارتباط دیگری جایگزین شده و در نتیجه بقاپذیری و قوام شبکه پدافندی حفظ می گردد. در این ساختار پیشنهادی ابعاد شبکه فرماندهی و فواصل مجاز بین اجزا آن در حالت پدافند موضعی, متناسب با محدوده ناحیه کشندگی طوری انتخاب می گردند که شکاف بین اجزا آن از جهت عملیاتی وجود نداشته باشد. تعداد اجزا آتشبار و هنگ, فاصله مجاز آنها از یکدیگر در ساختار شبکه و نحوه چیدمان آن در حالت عادی و بحرانی با توجه به معیارهای حداکثر کارایی, عدم ایجاد شکاف عملیاتی و لحاظ هزینه های ساخت اجزا و... مشخص می گردد. در ادامه این تحقیق ورودی و خروجی های هریک از اجزا و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها در شبکه در دو مود کاری عادی و بحرانی مورد بحث قرار می گیردو در نهایت , بقا پذیری و قوام شبکه در نظام فرماندهی پیشنهادی در صورت خرابی یک یا چند از اجزا و خارج شدن جز معیوب شبکه بررسی و فواصل مجاز اجزا آن در آرایش جدید تعیین می گردد

لینک کمکی