ارزيابي پروتکلهاي مسير يابي شبکه هاي سيار موردي براي کاربردهاي غيرنظامي و نظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي پروتکلهاي مسير يابي شبکه هاي سيار موردي براي کاربردهاي غيرنظامي و نظامي :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی وامکان برقراری ارتباط بی سیم, میل به استفاده ازشبکه های اقتضاییAd-hocافزایش یافته است.یک شبکه ی اقتضایی مجموعه ایی ازگره های توزیع شده است که باهمدیگر بصورت بی سیم ارتباط دارند,گره ها می توانندکامپیوتر میزبان یامسیریاب باشندکه بطور مستقیم و بدون هیچگونه نقطه ی دسترسی باهم ارتباط دارند و سازمان ثابتی ندارند.هرگره دارای یک فرستنده ویک گیرنده است.ساختارشبکه به علت تحرک گره ها, پویااست و کاررا باپیچیدگی بیشتری مواجه می کند. استفاده ی بهینه از پهنای باند,چگونگی حفظ توان منبع, امنیت, ومهم ترازآن مسیر- یابی قابل اطمینان وکارامد,یعنی یافتن مسیری که شامل حداقل گره های واسط, برای رساندن پیام ازگره ی مبدابه مقصدباشد,بسیاراهمیت دارد دراین شبکه هاازمسیریابهای موبایل ومیزبان های مشترک استفاده شده و هیچگونه پشتیبانی زیربنایی نیازندارد.مسیریابهاآزادهستندکه تصادفی حرکت نموده وخود رابادقت سازماندهی کنند.شبکه های سیارموردی MANETیک نوع از شبکه های اقتضایی هستندکه مجموعه ایی ازگره ها ازطریق رسانه های بی سیم, یک شبکه ی پویارا تشکیل می دهند,دراین شبکه ها مدیریت متمرکزو زیرساخت شبکه ای ثابت وجودندارد, شبکه های اقتضایی خودرویی VANETنوع دیگری شبکه است که دارای ویژگی سرعت بالا و تغییراتمکرر,توپولوژی هستند وامکان برقراری ارتباط درخودروهارا برقرار می کنند. هدف طراحی آنها تبدیل خودرو ها به ماشین های هوشمند برای برقراری ارتباط وامنیت بیشتر است.شبکه های اقتضایی پروازی FANETنوع دیگری شبکه اقتضایی است که قابلیت انعطاف وتحرک پذیری گره ها , پویایی شبکه و فقدان تقویت کننده ها ی مرکزی, مسیریابی رادراین شبکه ها با چالشی بزرگ مواجه نموده است؛ تاکنون پروتکلهای مسیریابی بسیاری برای این شبکه ها پیشنهاد شده است که هرکدام یک یا چند پارامتر خاص, را بهبود می دهند.به دلیل استفاده ازانواع شبکه های اقتضایی در محیطهای نظامی از جمله نبردهای کنترل شونده از راه دور, ارتباطات محرمانه ومعمولی نظامی, توانایی باقی ماندن درمنازعه, نقشه یابی سربازها, تانکها, شبکه های تاکتیکی و هواپیماها و عملیات اورژانسی جستجو,کشف ونجات وامدادرسانی درحوادث, بازیابی رخدادهای فاجعه آمیز,سلامت وتجارت و آموزش و کاربرد های مربوط به وسایل نقلیه ی خودرویی وهوایی؛ ابتدا یکی ازمعروفترین طبقه بندی های پروتکلهای مسیریابی تشریح,سپس باتوجه به شاخص های نرخ تحویل بسته, میانگین تاخیرانتها به انتهاوسربارمسیریابی,نحوه کارچندپروتکل مسیریابی کارآمد,مانندDSR.AODV.DSDVبررسی وکارایی آن هاارزیابی می شود.

لینک کمکی