الزامات امنيت زيرساخت سايبري در سامانه هايC4ISR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن الزامات امنيت زيرساخت سايبري در سامانه هايC4ISR :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

همگام با توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات, شکل جنگها از حالت سنتی به جنگهای شبکه محور مبتنی بر تجهیزات ارتباطی تغییر کرده است. در این عرصه فرماندهان نیاز به داشتن اطلاعات کافی و لحظهای از میدان جنگ برای مدیریت صحنه نبرد هستند. سامانه C4ISR ضمن ارائهی یک تصویر کامل از محدوده ی مورد نظر و جمع آوری, پردازش و انتقال اطلاعات لازم؛ امکان تصمیم گیری به موقع و مؤثر فرماندهان را فراهم مینماید. این سامانه با اینکه در انجام مأموریت عملکردی یکپارچه دارد؛ اما یک شبکه ی توزیع شده است که شباهتهای زیادی به اینترنت دارد. ترکیبی از شبکه- های پیچیده با ساختارهای مختلف و بکارگیری محصولات نوظهور فاوا در سازمانهای دفاعی آنها را در معرض تهدیدات و مخاطرات ناشی از انواع آسیب پذیری های فضای سایبر قرار داده است. در این مقاله ضمن معرفی ویژگیهای سامانه فرماندهی و کنترل جهانی GCCSکه مبتنی برپروتکل اینترنتIPاست؛ چارچوب معماریهای سازمانی استاندارد برای سامانهC4ISRو امنیت آنها بررسی میشود. سپس پیامدهای حملات سایبری و مکانیزمهای امنیتی نرمافزاری و سختافزاری مربوط به پروتکلهای شبکه های رایانهای در این حوزه ارائه خواهد شد. تنوع استانداردها و پیچیدگی معماری شبکههای نامتجانس متصل به این سامانه آن را در برابر حملات سایبری آسیبپذیر کرده است و این مسئله میتواند صدمات جبران ناپذیری را به امنیت ملی و وجهه بینالمللی کشورها وارد کند. بنابراین شناخت تهدیدات و نقاط آسیبپذیر, برای کنترل دسترسی و تضمین امنیت اطلاعات امری ضروری محسوب میشود. لزوم برنامهریزی برای مدیریت در حوزه امنیت اطلاعات برای تضمین اطلاعات از موضوعات مهمی است که در این مقاله در مورد آن بحث شده و راهکارهای فنی و عملیاتی لازم برای امنیت ارائه شده است

لینک کمکی