شناسايي نوع خودرو در تصاوير رادار روزنه ترکيبي براساس نمايش تنک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي نوع خودرو در تصاوير رادار روزنه ترکيبي براساس نمايش تنک :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

همگام با توسعه فناوری های سنجنده رادار روزنه ترکیبی SAR و تکنیکهای تصویربرداری در این رادارها, پیشرفت های قابل توجهی در استفاده از روش های پردازش تصویر بمنظور آشکارسازی و شناسایی اهداف در تصاویرSARصورت پذیرفته است. شناسایی اتوماتیک اهدافATRو طبقه بندی آنها در تصاویرSARمیتواند بعنوان یکی ازمهمترین اطلاعات در دسترس در کاربردهای نظامی و عمومی باشد. اخیرا نمایش تنک به عنوان روشی برای نمایش موثرتر دادگان تصویری و سیگنالی معرفی شده, که با انتقال دادگان به فضایی جدید و بهره گیری از دیکشنری مناسب موجب افزایش دقت و سرعت در تحلیل دادگان میشود. طبقه بندی دادگان بعنوان یکی از کاربردهای مهم این روش مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این مقاله روشی نوین بمنظور شناسایی و طبقه بندی نوع خودرو در تصاویرSARبا استفاده از نمایش تنکOMP ارائه می گردد. در این روش پس از ایجاد دیکشنری مناسب براساس مجموعه تصاویر آموزشیSARمورد بررسی, نمونه تست به سیستم اعمال شده و ضرایب تنک استخراج می شود. سپس با مقایسه با بردار ضرائب, در نهایت وسیله نقلیه در یک گروه معین طبقه بندی می شود به نحوی که خطای بازسازی در بردار نمایش جدید کمینه شود. آزمایشات توسط مجموعه دادگان استاندارد تشخیص و شناسایی اهداف ثابت و متحرکMSTARانجام شده است. نتایج طبقه بندی روش پیشنهادی با روش های رایجی همانندSVMمقایسه شده که حاکی از دقت درتشخیص هدف دارد. همچنین این روش نسبت به روش های مشابه نمایش تنک با دیکشنریL1-magicو بهره گیری از اطلاعات زاویه انحراف خودروهای موجود در مجموعه دادگان دارای دقت بهتری می باشد

لینک کمکی