عوامل و چالش هاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرماندهي و کنترل مديريت بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل و چالش هاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرماندهي و کنترل مديريت بحران :




نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مدیریت بحران های کنونی نیازمند تصمیم گیری های درست و واکنش سریع است که این نیازمندی ها باعث شده سازمان های مختلف اعم از نظامی و غیرنظامی در لایه های مدیریتی و مشورتی مختلف از جدیدترین تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده نمایند. پروتکل های امن ارتباطی و تکنیک هایی چون عامل های هوشمند و چندگانه, سیستم های بلادرنگ, عملیات شبکه مدار و آموزش های الکترونیکی فرماندهان از آن جمله است. در این تحقیق به سیستم های فرماندهی و کنترل در موارد نظامی و غیرنظامی پرداخته می شود و نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سیستم ها بررسی می شود و نیازمندی و چالش های سیستم های فرماندهی و کنترل از منظر اطلاعات و ارتباطات بررسی می گردد. روش انجام پژوهش در این تحقیق حاضر, تحقیق توصیفی– تحلیلی می باشد. جامعه موردمطالعه در این تحقیق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد و جامعه نمونه ما شامل هیئت رئیسه, ستاد نیرو و یگان های عملیاتی و یگان های آموزشی می باشد که هرکدام بیانگر و نماینده یگان های راهبردی, راهکنشی و عملیاتی می باشد. جمعیت جامعه آماری حورد مطالعه به طور میانگین 650 نفر می باشند که بر اساس جدول کوکران تعداد210 نفر به عنوان جامعه انتخاب شده اند. نتیجه تحقیق حاضر به این نکته اشاره دارد که سه چالش اصلی در بهره برداری مؤثر از قابلیت های یک سیستم C4I وجود دارد, که عبارت اند از: تعامل بین سیستم ها, سیستم امنیت اطلاعات و اصل فرایندهای اداری و فرهنگ سازمانی مرتبط با به کارگیری .C4I

لینک کمکی