فرماندهي و کنترل سايبري با استفاده از تجسم حملات سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فرماندهي و کنترل سايبري با استفاده از تجسم حملات سايبري :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با استفاده از الگوریتمهای تجسم و پیشبینی در قلب سامانههای فرماندهی کنترل سایبری, درک و فهم وضعیت جاری فضای سایبری تحت حمله امکانپذیر میشود . هدف اصلی الگوریتمهای تجسم, ارتقا عملکرد سامانهی آگاهی وضعیتی سایبری است که این امر بواسطهی پرکردن شکافهای موجود بین سیستمهای تشخیص نفوذ و بکارگیری مکانیزمهای دفاعی امنیتی صورت میگیرد. در این مقاله طرحی ارائه خواهد شد تا بتوان وضعیت آیندهی فضای سایبری تحت فرماندهی کنترل را تجسم نمود و اقدام پیشدستانهای را با بهبود آگاهی وضعیتی به اجرا گذاشت. طرح مذکور براساس ادغام اطلاعات سطح بالا است و یادگیرندگی به طور پیوسته این سیستم را قادر به تجسم رد حملات بدون نیاز به دانش قبلی درباره ی معماری شبکه یا قالبهای حملات ایستا نموده است. این سیستم از دو بخش معماری ادغام اطلاعات و معماری تجسم حملات سایبری تشکیل شده است. در بخش تجسم حملات, روشی برای تجسم حملات چندمرحلهای پیشنهاد شده است تا تحلیلگران فضای سایبر با اولویتبندی حملات بجای صرفا واکنشهای منفعلانه, اقدامات کنشگرایانهای را در قبال اقدامات آتی یک حمله سایبری ارائه دهند. در نهایت, عملکرد سیستم توسط معیارهای مختلفی از جمله میزان دقت تجسم, ارزیابی شده است

لینک کمکی