ارائه يک مدل ترکيبي با استفاده از تحليل سلسله مراتب فازي و PROMETHEE براي اولويت بندي پروژه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک مدل ترکيبي با استفاده از تحليل سلسله مراتب فازي و PROMETHEE براي اولويت بندي پروژه ها :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مقاله به ارائه یک مدل ترکیبی برای رتبه بندی انجام پروژه ها خواهیم پرداخت. امروزه مساله انتخاب و اولویت بندی پروژه ها, از مهمترین موضوعات تصمیمگیری مدیران در سازمانهای پروژه محور است چرا که وجود پروژه های متعدد, شرایط خاصی را بر این سازمانها و مدیران پروژه تحمیل می کند. مدیران پروژه ها در سازمانهای پروژه محور, تمایل دارند با اولویت بندی و انتخاب پروژه ها و تخصیص صحیح منابع بیشتر آشنا شوند.. تصمیم گیری دراین زمینه, راه حل بسیار موثری در افزایش بهره وری سازمانی است. بنابراین اساسیترین موضوعی که در این زمینه مطرح می شود این است که کدام پروژه ها باید انتخاب شوند. برای مدیریت بهتر و به منظور استفاده مطلوبتر از فرصتها و دارایی های سازمان, نیاز به تکنیکی است که بتواند پروژه ها را اولویت بندی نماید. در این پژوهش پس از تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب پروژه ها, وزن هر یک از این عوامل از طریق امتیازدهی خبرگان و به کمک اعداد فازی مشخص می شود. در مرحله بعد خبرگان به متیازدهی پروژه ها پرداخته و سپس با استفاده از وزن های بدست آمده از مرحله قبل و رویکرد PROMETHEE , پروژه ها رتبه بندی می شوند.

لینک کمکی