ارائه يک مدل ترکيبي براي شناسايي شاخص هاي تأثيرگذار بر ريسک رفتار خطا (RBF) در سيستم هاي عملياتي با رويکرد RFCMF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک مدل ترکيبي براي شناسايي شاخص هاي تأثيرگذار بر ريسک رفتار خطا (RBF) در سيستم هاي عملياتي با رويکرد RFCMF :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

ایمنی, یکی از مقوله های مهم در سازمان است و مدیریت آن مستلزم دانش فنی و تجربه کافی در شغل مربوطه می باشد, هزینه های عدم توجه به مسائل ایمنی و کاهش ضریب ایمنی سیستم از یک طرف و تاثیری که این مسائل بر بهره وری سیستم می گذارد از سوی دیگر, لزوم توجه به این موضوع را بیشتر می کند. مسلماً امروزه یکی از پرچالش ترین وظایف در حوزه علم ایمنی, یافتن روش هایی از سیستم های ارزیابی است که به شناسایی الگوهای اجتماعی منجر شده به فجایع بزرگ بپردازد تا سبب ممانعت آنها از وقوع فجایع دیگر شود. به طور کلی ایمنی سیستم کار, تابعی از تعداد زیادی عوامل بوده و در عین حال پویا و پیچیده است. بین عوامل ایمنی, روابط و وابستگی هایی وجود دارد. بنابراین ایمنی سیستم کار باید به شیوه ای همه جانبه تجزیه و تحلیل شود. در این پژوهش, با توجه به ساختار مسئله از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (FMCDM) استفاده شده است و تلاش شده مدلی ارائه شود که ضمن شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر ریسک رفتار خطا (FBR) در سیستم, به محاسبه این ریسک در سیستم بپردازد. از آن جا که رفتارهای خطا ممکن است منجر به نتایجی چون اثرمنفی بر کارآیی و بهره وری سیستم عملیاتی, ایمنی سیستم, تولید مستمر و سلامت نیروی کار شود, بنابراین ضروری است عواملی را که سبب رفتارهای خطا و سطح ریسک سیستم عملیاتی شده اند, شناسایی شوند. در این مدل, پس از شناسایی و غربال گری زیرشاخص های تاثیرگذار بر ریسک رفتار خطا, که با استفاده از پرسشنامه, نظرخواهی از خبرگان و تجزیه و تحلیل نرم افزاری صورت گرفت, چون عوامل مسبب رفتار خطا ساختار پیچیده ای دارند, رویکرد فرآیند تحلیل شبکه فازی (FANP) جهت تعیین وزن شاخص ها و زیرشاخص ها به کار گرفته شد, همچنین تکنیک بررسی و ارزیابی تصمیم گیری آزمایشگاهی (DEMATEL) جهت تعیین شدت اثرگذاری و اثرپذیری زیرشاخص ها استفاده شد. پس از آن به کمک وزن های به دست آمده به روش PNA فازی و متغیرهای زبانی بر اساس ساختار زیرشاخص, ریسک رفتار خطا محاسبه شد و تصمیم گیری مناسب بر اساس آن صورت گرفت.

لینک کمکی