ارايه مدلي براي تسهيم دانش در سازمان هاي آموزشي وپژوهشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه مدلي براي تسهيم دانش در سازمان هاي آموزشي وپژوهشي :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تسهیم دانش یکی از فرآیندهای ضروری پیاده سازی مدیریت دانش است و زمانی اتفاق می افتد که فرد تمایل به کمک به دیگران یا یادگیری از دیگران جهت توسعه توانمندی های جدید در سازمان دارد. امروزه استفاده از دانش سازمانی و تسهیم موثرآن بین کارکنان سازمان های دانش محور به منبعی راهبردی برای دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است. برای دستیابی به چنین مزیتی, اینگونه موسسات بدنبال مدل ها و راهکارهایی هستند که آنها را قادر به بهبود عملکرد تسهیم دانش نموده, در دستیابی به موقعیت بهتر یاری نماید. براین اساس این پژوهش با هدف ارايه مدلي براي تسهيم دانش در سازمان هاي آموزشي وپژوهشي تعریف گردید. روش تحقیق توصیفی, ازنوع پیمایشی است. پس از مرور ادبیات پژوهش در حوزه تسهیم دانش و شناسایی 19 عامل موثر بر عملکرد تسهیم دانش, این عوامل با مشورت خبرگان در چهار دسته عوامل فردی, سازمانی, فرهنگی و فناوری اطلاعات تقسیم بندی شدند. سپس برای تعیین مهمترین عوامل دخیل, پرسشنامه ای تهیه شد و در اختیار 20 خبره مدیریت دانش که سابقه فعالیت در موسسات آموزشی وپژوهشی داشتند , توزیع شد. نتایج تحلیل آماری تایید نمود هر چهار دسته بر تسهیم دانش تاثیر دارند. از میان این چهار دسته 12 عامل موثر شناسایی و مدل مفهومی طراحی گردید. در مرحله پایانی پرسشنامه ای برحسب عوامل مدل پیشنهادی تهیه گردید و پس از تایید روایی و پایایی آن, در سازمان آموزشی وپژوهشی دانش گستر توزیع گردید. پس از جمع آوری 125 پرسشنامه, تحلیل اطلاعات انجام پذیرفت و وضعیت عوامل مدل در این سازمان ارزیابی گردید و در انتها پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تسهیم دانش ارایه شد.

لینک کمکی