ارزشيابي عملکرددرآموزش وپرورش با تامل بررضايت شغلي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزشيابي عملکرددرآموزش وپرورش با تامل بررضايت شغلي معلمان :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف ازاین مقاله, بررسی رضایتمندی معلمان از نظام ارزشیابی عملکرد در شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 93 بوده که سئوال اصلی تحقیق عبارت است از : آیا معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد رضایت دارند؟به همین منظور شیوه ارزشیابی به عنوان متغیر مستقل قلمداد می گردد و رضایت معلمان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جز پژوهش های کاربردی محسوب می شود.روش انجام پژوهش , پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 26 سئوالی محقق ساخته و مصاحبه بوده .روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان با 378 نفر از جامعه آماری معلمان سبزوار انتخاب گردیده است.برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی ,کتابخانه ای , اعتبار و روایی توسط پرسشنامه و نظر کارشناسان متخصص مورد تایید ,برای تحلیل داده ها و آزمون سئوالات از توصیف آماری واستنباطی استفاده شده ونتیجه زیر بدست آمده است: معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد رضایت ندارند و برای افزایش رضایتمندی از ارزشیابی عملکرد برقراری نظام ارزشیابی ساختارمند ,ساده اثر بخش و جلوگیری از سو گیری ها , کیفی بودن معیارها ,دادن بازخورد به معلمان و آگاهی از روش های ارزشیا بی و ارزشیا بی 360 درجه ضروری است.

لینک کمکی