ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي طرح هاي توسعه شهري (مورد مطالعه:بوستان جوان شهرستان رفسنجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي,اقتصادي وفرهنگي طرح هاي توسعه شهري (مورد مطالعه:بوستان جوان شهرستان رفسنجان) :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در راستای سیاست های سازمان شهرداری,در عمده پروژه های شهری که مسئولیت اجرا,ترمیم وبازسازی آنها را برعهده دارد برای فراتر رفتن از معیارهای اقتصادی وتوجه به آثار وپیامدهای اجتماعی,فرهنگی و محیطی طرح های توسعه,هدف پژوهش حاضر,ارزیابی آثار وپیامدهای اجتماعی,فرهنگی,زیست محیطی واقتصادی احداث بوستان جوان ویا ترمیم وبازسازی آن در محله ی تقی آباد رفسنجان می باشد.جامعه ی آماری این پژوهش را اهالی و کسبه ی محله ی تقی آباد بویژه استفاده کنندگان از امکانات پارک در سال 93 تشکیل می دهد.در این راستا نمونه ای به حجم 130 نفر به روش تصادفی انتخاب شده وآزمودنی ها به 115 پرسشنامه (از 130 پرسشنامه ی توزیع شده) پاسخ دادند.داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و .تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع, احداث بوستان جوان دارای آثار وپیامد های مثبت اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و زیست محیطی بر منطقه بویژه محله تقی آباد بوده است.

لینک کمکی