ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح جمعآوري مکانيزه پسماند در سطح شهر تهران و ارائه راهکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح جمعآوري مکانيزه پسماند در سطح شهر تهران و ارائه راهکار :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت مدیریت مواد زائد جامد در جوامع شهری و نقش آن در توسعه پایدار کشورها, برکسی پوشیده نیست. مواد زائد جامد نتیجه غیرقابل اجتناب توسعه و مصرف میباشد و نبود مدیریت صحیح همگام با دانش روز در این زمینه, یکی از عوامل مهم آلودگیهای زیست محیطی است. برقراری سیستم مدیریت مواد زائد جامد نه تنها فرآیند جمعآوری, دفع و بازیافت زباله را سامان میبخشد بلکه سبب کنترل تولید و صرفهجویی در مصرف مواد نیز میگردد. سامانه مکانیزه جمعآوری پسماند, که در بسیاری از جوامع پیشرفته نیز در حال اجراست, از سیستمهای متداول و مناسب مدیریت مواد زائد جامد است. این سیستم مدتی است در شهر تهران در حال اجرا میباشد اما پیادهسازی و اجرای آن بدون انجام مطالعات اولیه و بصورت آزمون و خطا صورت پذیرفته است. در این مقاله به بررسی وضعیت موجود سیستم مکانیزه جمعآوری پسماند در شهر تهران و شناسایی و ارزیابی اثرات احتمالی آن بر محیط زیست با استفاده از روش ارزیابی Mil-Std-88213 پرداخته شده است و در ادامه راهکارها و پیشنهادهایی برای کاهش اثرات نامطلوب طرح ارائه شده است.

لینک کمکی