بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد کارکنان با استفاده از مدل دنيسون (مطالعه موردي : نمايندگيهاي شرکت بيمه ما)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد کارکنان با استفاده از مدل دنيسون (مطالعه موردي : نمايندگيهاي شرکت بيمه ما) :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمانی را می توان, الگویی مشترک میان افراد سازمان دانست. شناخت فرهنگ برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است, زبرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی که همیشه در کارند, ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته ای برای آنها به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان نمایندگی های شرکت بیمه ما در شهر تهران است و در این بین تلاش دارد تا نحوه ارتباط ابعاد فرهنگ سازمانی (مشارکت, سازگاری, انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت) را براساس مدل دنیسون, بر عملکرد کارکنان آزمون نماید و در نهایت با ارائه راهکار و پیشنهادات مناسب موجب ارتقای سطح کیفی عملکرد کارکنان نمایندگیهای شرکت بیمه ما بر اساس فرهنگ سازمانی آنها شود. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه دنیسون و برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه عملکرد اچیو (هرسی وبلانچارد) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 164 نفر از کارکنان نمایندگیهای شرکت بیمه ما در تهران بوده اند. حجم نمونه 115نفر می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برای جوامع محدود بدست آمده است. در ادامه برای حصول اطمینان از ارجاع این تعداد از پرسشنامه, تعداد 130 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه در بین آنان پخش و پس از تکمیل تعداد 128 پرسشنامه به طور کامل تحویل گرفته شد. تحلیل داده ها از میان 128 پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از آزمون های کالموگروف اسمیرنف, همبستگی, تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داده است میان مولفه های فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان در نمایندگیهای شرکت بیمه ما به ترتیب عبارتند از: انطباق پذیری, مشارکت, سازگاری و در نهایت ماموریت. یعنی از میان مولفه های فرهنگ سازمانی, انطباق پذیری بیشترین رابطه و ماموریت, کمترین رابطه را با عملکرد کارکنان داشته است.

لینک کمکی