عوامل موثر بر مشاركت كشاورزان گندم كار در طرح گندم: مطالعه موردي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردي استان تهران :




نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :25

هدف کلی این تحقیق, بررسی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم در استان تهران می باشد. روش تحقیق, پیمایشی و از نوع توصیفی و علی - مقایسه ای است. جامعه آماری مورد نظر کلیه گندم کاران آبی کار زیر پوشش طرح گندم استان تهران را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد. بین میانگین ویژگی های شخصی, حرفه ای, اقتصادی و اجتماعی گندم کاران زیر پوشش طرح گندم و گندم کاران خارج از طرح اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش, این دو گروه از کشاورزان در تابع تشخیص پژوهشی با مطلوبیتی قابل ملاحظه طبقه بندی شده اند.
کلید واژه: مشارکت کشاورزان, گندم کاران, گندم (طرح), مطالعه موردی, تهران (استان)

لینک کمکی