اثر دو اقليم متفاوت بهبهان و كرج بر سوخ دهي و ويژگي هاي كمي و كيفي شش توده پياز (.Allium cepa L) بومي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر دو اقليم متفاوت بهبهان و کرج بر سوخ دهي و ويژگي هاي کمي و کيفي شش توده پياز (.Allium cepa L) بومي ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم و فنون باغباني ايران

تعداد صفحات :21

پیاز یکی از مهم ترین سبزی های بومی ایران می باشد. برخلاف این که برای بیشتر رقم های دنیا آستانه طول روز و دمای تجمعی برای تشکیل سوخ به طور کامل تعیین شده است اما تاکنون پژوهشی در این مورد در کشور ما انجام نشده است. به این منظور پژوهشی در رقم های (سفید بهبهان), قرمز ایرانشهر), )کمره ای خمین), (درچه اصفهان), (قرمز آذرشهر) و (سفید قم) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت یک سال (1386ـ 1385) در دو منطقه بهبهان و کرج اجرا شد. در این پژوهش سازگاری رقم ها در دو منطقه گفته شده و تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت بر عملکرد و ویژگی های کمی و کیفی رقم ها مورد بررسی نیز مطالعه گردید. در بهبهان بذرها در اوایل آبان ماه در خزانه کشت و در اوایل بهمن ماه نشا ها به زمین اصلی منتقل شدند. تاریخ کاشت بذرها در کرج اواسط اسفند و انتقال نشا ها به زمین اصلی در اواخر اردیبهشت صورت گرفت. تاریخ سوخ دهی به کمک روش نسبت سوخ دهی و مجموع تجمعی دما تخمین زده شد. آستانه طول روز برای سوخ دهی در این رقم ها از 12 ساعت و 7 دقیقه تا 14 ساعت و 11 دقیقه و دمای تجمعی از 886 تا 2018 درجه روز رشد تعیین گردید. در بهبهان در رقم (سفید قم) به علت نبود کمینه طول روز مورد نیاز برای سوخ دهی, سوخ تشکیل نگردید. بر اساس نتایج این پژوهش رقم های (سفید بهبهان), (قرمز ایرانشهر), (کمره ای خمین) و (در چه اصفهان) برای منطقه بهبهان و رقم های (سفید قم), (قرمز آذرشهر), (کمره ای خمین) و (درچه اصفهان) برای منطقه کرج مناسب دانسته شد.
کلید واژه: پیاز, تشکیل سوخ, دمای تجمعی, طول روز, نسبت سوخ دهی

لینک کمکی