بررسي ويژگي هاي ريخت شناسي، بازده اسانس، مقدار ماده خشک گل و مونوترپن هاي دو گونه از وردهاي معطر جنوب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ويژگي هاي ريخت شناسي, بازده اسانس, مقدار ماده خشک گل و مونوترپن هاي دو گونه از وردهاي معطر جنوب ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم و فنون باغباني ايران

تعداد صفحات :21

در این پژوهش ویژگی های ریخت شناسی, بازده اسانس, مقدار ماده خشک گل و مونوترپن ها در گل محمدی (Rosa damascena Mill.) و گل نسترن (Rosa moschata J. Herrm. var. nastarana Christ in Boiss.) در دو منطقه میمند و شیراز در قالب طرح به طور کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. مونوترپن ها پس از اسانس گیری توسط تقطیر با آب, با روش GC و GC-MS شناسایی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که در گل محمدی ویژگی گل و بازده اسانس در دو منطقه تفاوت معنی دار نداشت و تنها درصد ماده خشک اختلاف معنی‏ دار نشان داد که در میمند با 57/21% بیشترین مقدار بود. زمان برداشت در بازده اسانس و درصد ماده خشک اثر معنی داری داشت. بیشترین بازده اسانس در زمان دوم برداشت (11 اردیبهشت) به دست آمد که در میمند و شیراز به ترتیب 09/0% و 08/0% بود. بیشترین ماده خشک در میمند در زمان چهارم برداشت (92/22%) و در شیراز در زمان اول برداشت (29/20%) به دست آمد. همچنین, بین ویژگی های ریخت شناسی با بازده اسانس همبستگی دیده نشد. مقدار مونوترپن ها در میمند و شیراز به ترتیب 9/49% و 0/52% بود. در گل نسترن ویژگی گل و بازده اسانس در دو منطقه تفاوت معنی دار نداشت و تنها تعداد پرچم و درصد ماده خشک اختلاف معنی دار نشان دادند. بیشترین تعدادپرچم با (58/120) مربوط به شیراز و بیشترین ماده خشک با 15/24% مربوط به میمند بود. زمان برداشت در بازده و درصد ماده خشک تاثیرگذار بود. بیشترین بازده اسانس در زمان دوم برداشت (11 اردیبهشت) به دست آمد که در میمند و شیراز 08/0% بود. بیشترین ماده خشک در میمند در زمان دوم برداشت (27/25%) و در شیراز در زمان اول برداشت (81/24%) به دست آمد. همچنین, بین بعضی از ویژگی‏ های ریخت شناسی با بازده اسانس همبستگی مشاهده شد. بین وزن گل و تعداد پرچم همبستگی معنی دار (961/=r). در سطح 1% وجود داشت. مقدار مونوترپن ها در میمند و شیراز به ترتیب 8/41% و 8/39% بود.
کلید واژه: اسانس, ماده خشک, ریخت شناسی, مونوترپن, گل محمدی, گل نسترن

لینک کمکی