اثرهاي نيترات کلسيم و کلريد کلسيم بر کيفيت و عمر گلجايي ورد رقم «رد گانت»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثرهاي نيترات کلسيم و کلريد کلسيم بر کيفيت و عمر گلجايي ورد رقم (رد گانت) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم و فنون باغباني ايران

تعداد صفحات :18

در این پژوهش گل های بریدنی ورد (رز) رقم (رد گانت) با غلظت های مختلفی از نمک های کلرید کلسیم و نیترات کلسیم به صورت غوطه وری برای مدت 1 ساعت تیمار شدند. سپس جهت ارزیابی تا پایان آزمایش در محلول نگهدارنده حاوی 2 % ساکارز و 200 میلی گرم در لیتر 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات قرار گرفتند و نقش کلسیم در صفت های مرتبط با پیری گل بررسی گردید. نتایج نشان داد که کلرید کلسیم با غلظت های 5/0 و 1% موجب افزایش طول عمر گل ها, بهبود روابط آبی و تاخیر در پیری آن ها گردید. نیترات کلسیم توانست تنها در غلظت 5/0% اثر مثبت در افزایش طول گل داشته و پیری را به تعویق اندازد. غلظت های دیگر این نمک (25/0% و 1%) باعث بروز اثرات نامطلوبی در کیفیت گل ها شد. طبق نتایج, کلرید کلسیم یا نیترات کلسیم با غلظت 5/0% از طریق تاخیر در فرایندهای مرتبط با پیری با افزایش میزان جذب محلول توسط شاخه های گل بریدنی ورد, افزایش میزان آب درون گلبرگ ها و برگ ها, حفظ میزان پروتئین های محلول در گلبرگ ها و کربوهیدرات های گلبرگ ها و برگ ها, عمر گلجایی را افزایش داد. در نهایت, این دو تیمار برای افزایش عمر گلجایی ورد رقم (رد گانت) قابل توصیه می باشد.
کلید واژه: رز, عمر گلجایی, کلرید کلسیم, محلول نگهدارنده گل, نیترات کلسیم, ورد

لینک کمکی