تعيين ميزان نياز سرمايي انگور رقم «عسکري»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين ميزان نياز سرمايي انگور رقم (عسکري) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم و فنون باغباني ايران

تعداد صفحات :13

به منظور تعیین میزان نیاز سرمایی انگور (عسکری), در زمان شروع خزان, قلمه های خفته از باغ تجاری در شهرستان دنا تهیه شد. سپس قلمه ها در یخچال دمای 1±2 درجه سانتی گراد در شرایط تاریکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار مدت سرمادهی (0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ساعت) و 4 تکرار قرار گرفتند. پس از پایان هر تیمار مدت سرمادهی, قلمه از یخچال خارج ودر شرایط نور مداوم و دمای 20 درجه سانتی گراد قرار گرفتند و 2 تا 3 بار در هفته وضعیت جوانه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تعداد جوانه شکفته شده, تاریخ شروع و پایان شکوفایی, ثبت گردید. نتایج نشان داد که اثر مدت زمان سرمادهی بر صفت های مورد بررسی شامل درصد شکفتن جوانه ها, تعداد روز تا اولین جوانه شکفته شده, تعداد روز تا آخرین جوانه شکفته شده و فاصله زمانی شکوفایی کامل جوانه ها اختلاف معنی داری داشت. درصد شکفتن جوانه ها و بیشترین تعداد روز مورد نیاز برای اولین جوانه شکفته شده و بیشترین تعداد روز تا پایان شکفتن جوانه ها, مربوط به تیمار شاهد بود. قلمه هایی که بیش از 200 ساعت در معرض تیمار سرمایی قرار گرفته بودند, دارای بیشترین درصد شکفتن بودند. پس از 30 روز, روند شکفتن جوانه ها در تیمارهای سرمادهی بین 300 تا 1000 ساعت مشابه بود. به طور کلی با افزایش مدت سرمادهی, تعداد روز برای شکفتن کامل جوانه ها کاهش و یکنواختی شکفتن جوانه ها افزایش یافت. همچنین هنگامی که مدت سرمادهی بین صفر تا 100 ساعت بود, درصد کل شکفتن جوانه ها کمترین بود. با وجود اینکه تمام تیمارها موجب افزایش شکفتن جوانه ها در مقایسه با شاهد گردید, در دامنه مدت زمان مختلف سرمادهی, دستکم 200 ساعت سرمادهی برای رسیدن به درصد قابل قبول شکفتن جوانه ها در رقم (عسکری) لازم بود.
کلید واژه: انگور (عسکری), خفتگی, شکفتن جوانه, قلمه, نیاز سرمایی

لینک کمکی