ويژگي هاي مورفوبيولوژيک چند نژادگان برگزيده جديد گردو در توده بذري کهريز-اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ويژگي هاي مورفوبيولوژيک چند نژادگان برگزيده جديد گردو در توده بذري کهريز-اروميه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم و فنون باغباني ايران

تعداد صفحات :13

به منظور گزینش نژادگان های با صفت های مطلوب باغی و تجاری درحدود 1050 نژادگان گردو موجود در مجموعه گردوی ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز-ارومیه در سه مرحله بین سال های 82 تا 85 غربال شدند. بر اساس نتایج به دست آمده بین 15 نژادگان نهایی اختلاف معنی داری از نظر صفت های مربوط به ارتفاع, عملکرد تک درخت, کیفیت میوه و مغز, زمان گلدهی و رسیدن میوه مشاهده گردید. نژادگان های KZ1, KZ4 و KZ5 به ترتیب با تولید 7/75, 9/52 و 1/49 کیلوگرم محصول با پوست سبز دارای بیشترین عملکرد در درخت بودند. KZ3 و KZ4 به ترتیب با حدود سه و نه متر ارتفاع کوتاه ترین و بلندترین نژادگان بودند. نژادگان KZ5 دیر برگده ترین (نیمه اول اردیبهشت) و دیررس ترین (نیمه دوم مهر) و نژادگان KZ4 زود برگده ترین و زودرس ترین (به ترتیب اواخر فروردین و شهریور) بودند. نژادگان های KZ9, KZ8, KZ3 و KZ12 دارای بیشترین درصد باردهی جانبی (بیش از 53%) بودند و همزمان کمترین وزن میوه (3/10- 8/11 گرم) و وزن مغز (5/5- 4/6 گرم) را داشتند. بیشترین وزن میوه خشک (2/16 گرم) مربوط به نژادگان های KZ1 و KZ2 بود. چهار نژادگان KZ13, KZ11, KZ3 و KZ14 دارای روشن ترین مغز (6/1-3/1 از 6) بودند. نژادگان های KZ3 و KZ13 دارای کمترین ضخامت پوست (کاغذی) و بیشترین درصد مغز (حدود60 و %71) بودند. نژادگان های فوق با برخورداری از صفت های مطلوب تجاری و باغی همراه با گزینش های قبلی (KH53, OR60, OR126 و OR81) به مرحله مطالعات سازگاری وارد شدند.
کلید واژه: اصلاح درختان, تنوع ژنتیکی, صفت های مورفولوژیکی, دیربرگدهی, گردو, نژادگان

لینک کمکی